| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235, art. 236,  art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy  
w Sobieniach Jeziorach uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych wydatkach i   zwiększa  się o   kwotę  
ogółem 155.000 zł, zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 17.556.446,12 zł, z   tego:  

a)   bieżące                               13.364.663,12 zł,  

b)   majątkowe                      4.191.783,00 zł.  

§   2.   1.   Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 rok w   wysokości 4.191.783 zł, zgodnie z   tabelą nr 1a do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Ustala się deficyt w   wysokości 1.589.891 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie  -     1.589.891 zł,  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 1.904.891 zł z   tytułu:  
nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie                           -        1.904.891 zł,  

3.   Ustala się rozchody w   kwocie 315.000 zł z   tytułu: spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie                               -           315.000 zł, Przychody i   rozchody budżetu, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Janasz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIV/78/12    
Rady Gminy w   Sobieniach Jeziorach    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.  

 

 

 

 

w złotych  

Lp.  

Treść  

Klasyfikacja  
§  

  Kwota  

1  

2  

3  

`  

1.  

Dochody  

 

15 966 555,12  

2.  

Wydatki  

 

17 556 446,12  

3.  

Wynik budżetu  

 

-1 589 891,00  

Przychody ogółem:  

 

1 904 891,00  

1.  

Kredyty  

§ 952  

 

2.  

Pożyczki  

§ 952  

 

3.  

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z   budżetu UE  

§ 903  

 

4.  

Spłaty pożyczek udzielonych  

§ 951  

 

5.  

Prywatyzacja majątku jst  

§ 944    

 

6.  

Nadwyżka z   lat ubiegłych  

§ 957  

1 904 891,00  

7.  

Papiery wartościowe (obligacje)  

§ 931  

 

8.  

Wolne środki  

§ 950  

 

Rozchody ogółem:  

 

315 000,00  

1.  

Spłaty kredytów  

§ 992  

 

2.  

Spłaty pożyczek  

§ 992  

315 000,00  

3.  

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE  

§ 963  

 

4.  

Udzielone pożyczki  

§ 991  

 

5.  

Lokaty  

§ 994  

 

6.  

Wykup papierów wartościowych (obligacji)  

§ 982  

 

7.  

Rozchody z   tytułu innych rozliczeń  

§ 995  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/78/12    
Rady Gminy w   Sobieniach Jeziorach    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Tabela nr 1  
Planowane wydatki budżetu na  2012 r.  

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa  

Przed zmianą  

Zmiana    

Z tego  

Wydatki  
bieżące  

z tego:  

Wydatki  
majątkowe  

z tego:  

inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

w tym:  

zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  

wydatki  
jednostek  
budżetowych  

z tego:  

dotacje na zadania bieżące  

świadczenia na rzecz osób fizycznych  

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji    

obsługa długu    

na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

801  

 

  Oświata i   wychowanie      

7 146 220,00  

155 000,00  

5 000,00  

5 000,00  

 

5 000,00  

 

 

 

 

 

150 000,00  

150 000,00  

 

 

 

80101  

Szkoły podstawowe  

4 088 244,00  

150 000,00  

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,00  

150 000,00  

 

 

 

80106  

  Inne formy wychowania przedszkolnego      

112 269,00  

5 000,00  

5 000,00  

5 000,00  

 

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki przed zmianą    

17 401 446,12  

 

13 359 663,12  

10 688 655,12  

6 791 509,00  

3 897 146,12  

415 060,00  

2 128 429,00  

77 519,00  

 

50 000,00  

4 041 783,00  

4 041 783,00  

917 783,00  

0,00  

Suma zmian  

 

155 000,00  

5 000,00  

5 000,00  

 

5 000,00  

 

 

 

 

 

150 000,00  

150 000,00  

 

 

Wydatki ogółem po zmianie      

 

17 556 446,12  

13 364 663,12  

10 693 655,12  

6 791 509,00  

3 902 146,12  

415 060,00  

2 128 429,00  

77 519,00  

0,00  

50 000,00  

4 191 783,00  

4 191 783,00  

917 783,00  

0,00  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XIV/78/12    
Rady Gminy w   Sobieniach Jeziorach    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Tabela nr 1a  
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok  

 

w złotych  

Lp.  

Dział  

Rozdz.  

§  

Nazwa zadania inwestycyjnego  
i okres realizacji  
(w latach)  

Łączne koszty finansowe  

Planowane wydatki  

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu  

rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)  

z tego źródła finansowania  

dochody własne jst  

kredyty  
i pożyczki  

środki pochodzące  
z innych   źródeł*  

środki wymienione  
w art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p.  

1  

2  

3  

 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

010  

01010  

 

Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej / wodociągowej  

3 575 000      

1 620 000      

1 620 000      

 

 

 

Urząd Gminy Sobienie Jeziory  

2  

 

 

6050  

Budowa sieci kanalizacyjnej w   m. Sobienie Jeziory - etap III               2009/2012  

1 450 000      

1 420 000      

1 420 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

3  

 

 

6050  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - etap III    

2 000 000      

100 000      

100 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

4  

 

 

6050  

Budowa sieci wodociągowej w   miejscowości Sewerynów     2010/2013  

125 000      

100 000      

100 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

5  

150  

15011  

6639  

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego (Projekt BW)         2012/2013  

13 440      

10 155      

10 155      

 

 

 

jw.  

6  

500  

50095  

 

Handel  

61 000      

61 000      

61 000      

 

 

 

jw.  

7  

 

 

6050  

Przebudowa targowiska w   m. Sobienie Jeziory (dokumentacja)  

61 000      

61 000      

61 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

8  

600  

60016  

 

Drogi publiczne gminne  

1 350 000      

950 000      

799 679      

 

 

150 321      

jw.  

9  

 

 

6050  

Przebudowa drogi w   m. Sobienie Jeziory ul. Kasztanowa  

550 000      

550 000      

550 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

10  

 

 

6050  

Przebudowa drogi gminnej (nawierzchnia, chodniki, parking, odwodnienie) w   m. Sobienie Jeziory                                                                                                               ciąg ulic Cmentarna-Garwolińska (przy boisku) 2011/2014  

500 000      

100 000      

100 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

11  

 

 

6057     6059  

Odnowa centrum wsi Sobienie Jeziory-ulica Duży Rynek: odnowa chodników, parkingów i   ciągów dojazdowych etap II            

300 000      

300 000      

149 679      

 

A.            
B.  
C.  

150 321      

jw.  

12  

710  

 

 

Działalność usługowa  

142 858      

142 858      

142 858      

 

 

 

jw.  

13  

 

71095  

6309  

Przecidziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse    

142 858      

142 858      

142 858      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

14  

750  

 

 

Administracja publiczna  

50 410      

38 770      

38 770      

 

 

 

jw.  

15  

 

75023  

6060  

Zakup sprzętu komputerowego, programów, zakup xerokopiarki  

25 000      

25 000      

25 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

16  

 

75095  

6639  

Rozwój elektronicznej administracji w   samorządach województwa (Projekt EA)           2012/2013  

25 410      

13 770      

13 770      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

17  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

2 265 000      

715 000      

715 000      

 

 

 

jw.  

18  

 

80101  

6050  

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w   Sobieniach Jeziorach       2011/2013  

1 300 000      

500 000      

500 000      

 

A.            
B.  
C.  
 

 

jw.  

19  

 

80101  

6060  

Zakup i   instalacja urządzeń do monitoringu wizyjnego w   Publicznej Szkole Podstawowej w   Siedzowie  

15 000      

15 000      

15 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

20  

 

80101  

6050  

Przebudowa i   przystosowanie sal w   Publicznej Szkole Podstawowej w   Warszawicach    

150 000      

150 000      

150 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

21  

 

80104  

6050  

Rozbudowa Publicznego Przedszkola w   Sobieniach Jeziorach (dokumentacja)   2011/2015  

800 000      

50 000      

50 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

22  

900  

90095  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

692 000      

461 000      

230 000      

 

 

231 000      

jw.  

23  

 

 

6057           6059  

Odnowa centrum wsi Siedzów: ogrodzenie terenu, budowa obiektów małej architektury, urządzanie placu zabaw i   boiska do piłki nożnej, zagospodarowanie zieleni                

51 000      

51 000      

20 000      

 

A.            
B.  
C.  

31 000      

jw.  

24  

 

 

6057           6059  

Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie: ogrodzenie zbiornika p.poż., plac zabaw i   dojścia, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenów zieleni                       2011/2013                                        

305 000      

200 000      

100 000      

 

A.            
B.  
C.  

100 000      

jw.  

25  

 

 

6057           6059  

Odnowa centrum wsi Wysoczyn: ogrodzenie terenu, plac zabaw i   dojścia, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie ternów zieleni                       2011/2013                                        

305 000      

200 000      

100 000      

 

A.            
B.  
C.  

100 000      

jw.  

26  

 

 

6050  

Zakup i   montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w   nieruchomościach właścicieli na terenie gminy   2010/2013  

31 000      

10 000      

10 000      

 

A.            
B.  
C.  

 

jw.  

27  

926  

92601  

6050  

Budowa boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia syntetyczno-poliuretanowa) oraz ogrodzenia w   m.Sobienie Jeziory             2011/2012  

200 000      

193 000      

193 000      

 

 

 

jw.  

Ogółem  

8 349 708      

4 191 783      

3 810 462      

 

 

381 321      

x  

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  

A.   Dotacje i   środki z   budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)  

B.   Środki i   dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

C.   Inne źródła  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »