| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/288/14 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Prędocin Kolonia w Gminie Iłża

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 oraz  art.36 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 z późn. zmian.) po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami  - Rada Miejska w Iłży   ustala co następuje:

§ 1. W Statucie dla Sołectwa  Prędocin  Kolonia w Gminie Iłża  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały  Nr LXVIII/376/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie : przyjęcia  Statutu  dla Sołectwa  Prędocin  Kolonia w Gminie Iłża wprowadza się następujące zmiany .

1) W rozdziale I – „Nazwa, teren działania i zadania sołectwa” W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Iłża i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Statutu Gminy Iłża i mniejszego statutu.”

2) W rozdziale  II - „ Organy samorządu   mieszkańców sołectwa”.

a) W § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Prawo  do udziału w zebraniu  mają  wszyscy  pełnoletni    mieszkańcy  stale zamieszkujący sołectwo”.

b) W § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie -„ 2. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę, przy czym przewodniczącym nie może być sołtys.”

3) W rozdziale  III - „Tryb wyborów i odwoływania  organów sołectwa  oraz uzupełnienie składu tych organów w czasie kadencji”

a) W § 19 po ust.2  dodaje się ust. 3 w brzmieniu : - „3. Przygotowaniem zebrania zajmują się Przewodniczący Rady Miejskiej lub osoba przez niego wyznaczona.”

b) W § 22 ust.2 otrzymuje brzmienie - „2. Prawo wybieralności  (bierne prawo  wyborcze)  do  organów sołectwa mają pełnoletni  mieszkańcy  stale zamieszkujący  sołectwo”.

c) W § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie „4. Jeżeli  zaistnieje  sytuacja  iż, co najmniej  dwóch kandydatów  otrzyma  równą  liczbę głosów  wówczas  zarządza się  dodatkowe głosowanie, a sołtysem  zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę  głosów w dodatkowym głosowaniu”.

d) Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu :

§ 22a. § 22a 1. Każdy uprawniony  do głosowania  mieszkaniec sołectwa  ma prawo  do    wniesienia   protestu wyborczego w sprawie  dotyczącej  ważności   wyborów na  Sołtysa i Rady  Sołeckiej z powodu naruszenia  postanowień  niniejszego statutu.

2. Wnoszący  protest  powinien  sformułować w nim  zarzut  oraz przedstawić  lub wskazać  dowody  na których  opiera  swoje  zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się  na piśmie  do  Rady Miejskiej  za pośrednictwem  Burmistrza w terminie 7 dni  od  dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje  oddalenie  protestu.

4. Rada Miejska rozpatruje protest  na najbliższej sesji i podejmuje  uchwałę w której :

1) stwierdza naruszenie procedury  wyborczej  określonej w statucie  mającej wpływ  na   dokonany wybór  oraz uznaje   nieważność  wyborów w całości  lub w części, zobowiązuje  Przewodniczącego Rady Miejskiej   do wyznaczenia  nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa i protest oddala.,

e) W § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani zwykłą większością głosów będących na zebraniu w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Pałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »