| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XlVIII/291/14 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie dla Sołectwa Seredzice w Gminie Iłża

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 oraz  art.36 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 z późn. zmian.) po przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami  - Rada Miejska w Iłży   ustala co następuje:

§ 1. W Statucie dla Sołectwa   Seredzice w Gminie Iłża  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały  Nr LXVIII/379/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie : przyjęcia  Statutu  dla Sołectwa  Seredzice w Gminie Iłża wprowadza się następujące zmiany .

1) W rozdziale I – „Nazwa, teren działania i zadania sołectwa” W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie – „3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Iłża i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Statutu Gminy Iłża i mniejszego statutu.”

2) W rozdziale  II - „ Organy samorządu   mieszkańców sołectwa”.

a) W § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Prawo  do udziału w zebraniu  mają  wszyscy  pełnoletni    mieszkańcy  stale zamieszkujący sołectwo”.

b) W § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie -„ 2. Rada Sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę, przy czym przewodniczącym nie może być sołtys.”

3) W rozdziale  III - „Tryb wyborów i odwoływania  organów sołectwa  oraz uzupełnienie składu tych organów w czasie kadencji”

a) W § 19 po ust.2  dodaje się ust. 3 w brzmieniu : - „3. Przygotowaniem zebrania zajmują się Przewodniczący Rady Miejskiej lub osoba przez niego wyznaczona.”

b) W § 22 ust.2 otrzymuje brzmienie - „2. Prawo wybieralności  (bierne prawo  wyborcze)  do  organów sołectwa mają pełnoletni  mieszkańcy  stale zamieszkujący  sołectwo”.

c) W § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie „4. Jeżeli  zaistnieje  sytuacja  iż, co najmniej  dwóch kandydatów  otrzyma  równą  liczbę głosów  wówczas  zarządza się  dodatkowe głosowanie, a sołtysem  zostaje osoba, która otrzyma największą liczbę  głosów w dodatkowym głosowaniu”.

d) Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu :

§ 22a. § 22a 1. Każdy uprawniony  do głosowania  mieszkaniec sołectwa  ma prawo  do    wniesienia   protestu wyborczego w sprawie  dotyczącej  ważności   wyborów na  Sołtysa i Rady  Sołeckiej z powodu naruszenia  postanowień  niniejszego statutu.

2. Wnoszący  protest  powinien  sformułować w nim  zarzut  oraz przedstawić  lub wskazać  dowody  na których  opiera  swoje  zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się  na piśmie  do  Rady Miejskiej  za pośrednictwem  Burmistrza w terminie 7 dni  od  dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje  oddalenie  protestu.

4. Rada Miejska rozpatruje protest  na najbliższej sesji i podejmuje  uchwałę w której :

1) stwierdza naruszenie procedury  wyborczej  określonej w statucie  mającej wpływ  na   dokonany wybór  oraz uznaje   nieważność  wyborów w całości  lub w części, zobowiązuje  Przewodniczącego Rady Miejskiej   do wyznaczenia  nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie sołectwa i protest oddala.,

e) W § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani zwykłą większością głosów będących na zebraniu w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Pałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »