| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/297/14 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 4 w Gminie Iłża

Na podstawie art. 18 ust.2 , pkt.7 , art.35 ust.1 i 3 , art.37 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku ,poz. 594 z późn. zmian) - Rada Miejska w Iłży  po  przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami   ustala co następuje :

§ 1. W Statucie  Osiedla  Nr 4 w Gminie Iłża stanowiącym załącznik  do uchwały                                Nr LXVIII/385/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie  przyjęcia Statutu Osiedla Nr 4 w Gminie Iłża wprowadza się  następujące  zmiany:

1) W rozdziale I – „Nazwa, teren działania i zadania osiedla”

§ 1. otrzymuje brzmienie – „§ 1.1. Osiedle Nr 4 stanowi ogół mieszkańców os. Zuchowiec”.

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Iłża i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Statutu Gminy Iłża i niniejszego statutu.

2) W rozdziale II  - „Struktura organizacyjna” w § 11 ust.2  otrzymuje brzmienie - „2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący osiedle.”

3) W rozdziale III-  Tryb wyborów i odwoływania  organów osiedla  oraz uzupełnienia  składu    tych  organów w czasie  kadencji.

a) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust.3 w brzmieniu : - „3. Przygotowaniem  zebrania  zajmuje się Przewodniczący Rady  Miejskiej   lub  osoba przez niego wyznaczona”.

b) § 20.ust.2 otrzymuje brzmienie-„ 2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze  do zarządu  osiedla przysługuje osobie pełnoletniej.

c) W § 20 po ust. 7 dodaje się ust.8 w brzmieniu - „8. Jeżeli co  najmniej  dwóch  kandydatów  otrzyma  równą liczbę głosów, wówczas  zarządza się  dodatkowe głosowanie , a przewodniczącym  zostaje  osoba, która otrzyma  największa liczbę   głosów w dodatkowym  głosowaniu”.

d) po § 20 dodaje  się § 20a w brzmieniu :

§ 20a   1. Każdy uprawniony  do głosowania  mieszkaniec osiedla  ma prawo  do wniesienia  protestu wyborczego w sprawie  dotyczącej  ważności   wyborów na Przewodniczącego i członków zarządu osiedla z powodu naruszenia  postanowień  niniejszego statutu.

2. Wnoszący  protest  powinien  sformułować w nim  zarzut  oraz przedstawić  lub   wskazać  dowody na których  opiera  swoje  zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się  na piśmie  do  Rady Miejskiej  za pośrednictwem  Burmistrza w terminie 7 dni  od  dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje oddalenie  protestu.

4. Rada Miejska rozpatruje protest  na najbliższej sesji i podejmuje  uchwałę w której :

1) stwierdza naruszenie procedury  wyborczej  określonej w statucie  mającej wpływ  na dokonany wybór  oraz uznaje   nieważność  wyborów w całości  lub w części,  zobowiązuje  Przewodniczącego Rady Miejskiej do wyznaczenia  nowego terminu wyborów,

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie osiedla i protest oddala,

e) W § 21 ust 2 otrzymuje brzmienie - „ 2. Przewodniczący i zarząd osiedla są odpowiedzialni przed głównym zebraniem mieszkańców i mogą być przez zebranie mieszkańców odwołani zwykłą większością głosów będących na zebraniu w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Pałka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »