| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012r. poz. 490, z 2013r. poz. 829, z 2014r. poz. 7) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody gminy Gostynin przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom prowadzącym szkolenie zawodników oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród gminy Gostynin, o których mowa w pkt 1 określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym        Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Bronisław Lewandowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLIII/2014
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN

w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród gminy Gostynin, zwanych dalej wyróżnieniem i nagrodą, przyznawanych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, a także innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. 1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu gminy Gostynin.

2. Wyróżnienie stanowi dyplom.

3. Przyznanie nagrody nie wyklucza przyznania wyróżnienia tej samej osobie.

§ 3. 1. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który:

1) jest mieszkańcem gminy Gostynin,

2) uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art.11 ust 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr 127 poz. 857 z późn. zm.),

3) zajął miejsce:

a) I – VIII w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,

b) I – VIII w Akademickich Mistrzostwach Świata,

c) I – VIII w Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata,

d) I – VIII w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy,

e) I – III w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski.

2. Wyróżnienie lub nagrodę za wysokie wyniki sportowe otrzymuje każdy zawodnik drużyny, która osiągnęła wyniki opisane w pkt 1 w rywalizacji w dyscyplinie drużynowej.

3. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, może być przyznana nagroda do wysokości 4 000 zł.

4. Zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym, może być przyznana nagroda do wysokości 3 000 zł.

§ 4. 1. Nagroda może być przyznana trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników zamieszkałych na terenie gminy Gostynin, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, o jakich mowa w § 3 pkt 1 ppkt 3.

2. Nagroda może być przyznana do wysokości 2 000 zł.

§ 5. 1. Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana również trenerowi, działaczowi sportowemu, promotorowi sportu lub organizatorowi zawodów sportowych, którzy przyczynili się do popularyzacji sportu na terenie gminy Gostynin.

2. Nagroda może być przyznana do wysokości 1 000 zł.

§ 6. 1. Wyróżnienia lub nagrody zawodnikom, trenerom, a także innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej przyznaje Wójt gminy Gostynin na wniosek:

a) klubów sportowych,

b) związków sportowych,

c) stałych Komisji Rady Gminy Gostynin,

2. Wójt Gminy Gostynin może przyznać wyróżnienia lub nagrody z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu opinii Komisji, o której mowa w § 8.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody wnioskodawca składa do Wójta Gminy Gostynin do 31 marca każdego roku kalendarzowego z uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie sportu z poprzedniego roku kalendarzowego. W roku 2014 wnioski o nagrody  lub wyróżnienia składa się do 30 czerwca.

2. Wyróżnienie lub nagroda mogą być przyznane tylko raz za to samo osiągnięcie.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody opiniuje Komisja do spraw nagród i wyróżnień sportowych, zwana dalej Komisją, powołana na dany rok kalendarzowy przez Wójta Gminy Gostynin.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust.1, wchodzą:

a) osoba desygnowana przez Wójta Gminy Gostynin jako przewodniczący;

b) osoba desygnowana przez Skarbnika Gminy Gostynin jako członek;

c) dwóch przedstawicieli desygnowanych przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury i Spraw Mieszkaniowych Rady Gminy Gostynin jako członkowie.

3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Gostynin listę kandydatów do nagród lub wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

2. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne.

§ 10. 1. Wyróżnieni i nagrodzeni zostaną powiadomieni pisemnie o decyzji Wójta.

2. Wyróżnienia i nagrody wręcza Wójt Gminy Gostynin podczas uroczystej sesji Rady Gminy Gostynin lub na innych ważnych uroczystościach gminnych lub sportowych.

3. Informacje o każdym przyznanym wyróżnieniu, nagrodzie podaje się do publicznej wiadomości, w tym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin.

§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w uchwale budżetowej, a liczba nagród w danym roku kalendarzowym jest uzależniona od możliwości finansowych gminy.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie udzieliła jednostkom samorządu terytorialnego delegacji do określenia w drodze uchwały warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Przyznane wyróżnienia i nagrody stanowić będą wyraz uznania samorządu dla środowiska sportowego.

Rada Gminy Gostynin uznaje za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »