| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 716/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 40 ust.1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 pkt 1-4, 7 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:

1) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Henryk”, o obwodzie pnia wynoszącym 463 cm,  rosnący na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, na działce o numerze ewidencyjnym 35/2, obręb 25;

2) dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie „Aleksander”, o obwodzie pnia wynoszącym 283 cm,  rosnący na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, na działce o numerze ewidencyjnym 35/2, obręb 25;

3) jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o nazwie „Hieronim”, o obwodzie pnia wynoszącym 247 cm,  rosnący na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, na działce o numerze ewidencyjnym 35/2, obręb 25;

4) jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o nazwie „Wojciech”, o obwodzie pnia wynoszącym 275 cm, rosnący na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim, na działce o numerze ewidencyjnym 35/2, obręb 25.

2. Położenie, nazwę obiektu i wymiary pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Mapa przedstawiająca położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Szczególnym celem ochrony drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, jest zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych.

5. Nadzór nad ustanowionymi niniejszą uchwałą pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

§ 2. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

6) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1pkt 1-4, w ramach czynnej ochrony ustala się:

1) obszar o promieniu nie mniejszym niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pni drzew, w którym obowiązują zakazy wymienione w § 2;

2) obowiązek stałego monitoringu stanu pomników przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomników przyrody i uzupełniania jego braków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 716/2014
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 marca 2014 r.

Lp


Położenie
Obiekt poddany ochronie


Nazwa obiektu


Obwód (cm)


Wys. (m)


Rodzaj skały/ minerału


Inne


Powiat


Gmina/ dzielnica


Miejscowość


Bliższa lokalizacja

Nazwa gatunkowa  polska

Nazwa gatunkowa łacińska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

grodziski

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

teren parku miejskiego im. hr. Skarbków

drzewo

dąb szypułkowy

Quercus robur

463

29,5

Henryk

2

grodziski

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

teren parku miejskiego im. hr. Skarbków

drzewo

dąb szypułkowy

Quercus robur

283

27

Aleksander

3

grodziski

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

teren parku miejskiego im. hr. Skarbków

drzewo

jesion wyniosły

Fraxinus excelsior

247

21

Hieronim

4

grodziski

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

teren parku miejskiego im. hr. Skarbków

drzewo

jesion wyniosły

Fraxinus excelsior

275

30

Wojciech


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 716/2014
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 marca 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały uzasadnia fakt występowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki drzew o wyróżniających je walorach przyrodniczych, estetycznych i krajobrazowych, nie objętych dotychczas ochroną w formie pomników przyrody.

Przedmiotowe drzewa rosną na terenie działki o nr ewidencyjnym 35/2, obręb 25, w Grodzisku Mazowieckim, będącej własnością Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Poniżej przedstawiono indywidualne walory poszczególnych drzew uznanych za pomniki przyrody.

Lp.

Gatunek

Nawa

Opis

1

dąb szypułkowy (Quercus robur)

Henryk

obwód pnia - 463 cm,
wysokość drzewa – 29,5 m,
rozpiętość korony – 31 m,
Okazałe drzewo, którego wiek szacowany jest na ok. 150-200 lat, o wyjątkowych walorach przyrodniczych, z szeroko kulistą koroną typową dla tego gatunku. Drzewo stanowi żywą pozostałość puszczy pierwotnej i duży walor ekologiczny, estetyczny i edukacyjny parku miejskiego. Drzewu nadano nazwę „Henryk” na pamiątkę hrabiego Henryka Skarbka, w którego rękach znajdował się Grodzisk od ok. 1865 r.

2

dąb szypułkowy (Quercus robur)

Aleksander

obwód pnia - 283 cm,
wysokość drzewa – 27 m,
rozpiętość korony  - 23 m,
Okaz dębu szypułkowego, którego wiek szacowany jest na ok. 150–200 lat, o rozwidlającej się w kształcie litery U i na wysokości 2,3 m koronie. Drzewo o dużych walorach ekologicznych, estetycznych i edukacyjnych parku miejskiego. Zasługujące na objęcie szczególną ochroną z ww. względów. Drzewu nadano nazwę „Aleksander” na pamiątkę Aleksandra Mokronoskiego, właściciela (od 1623 r.) ziem wchodzących dziś do Gminy Grodzisk Mazowiecki.

3

jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Hieronim

obwód pnia – 247 cm,
wysokość drzewa – 21 m,
rozpiętość korony - 24 m,
Jesion wyniosły o podłużnie jajowatej koronie, która rozwidla się w kształcie litery U na wysokości 5 m. Drzewo, którego wiek szacowany jest na ok. 150 – 200 lat, niewątpliwie jest ostańcem puszczy zasługującym na objęcie szczególną ochroną ze względu na wartość przyrodniczą, estetyczną i edukacyjną. Chcąc upamiętnić dawnych właścicieli wsi Grodzisko braci Hieronima i Wojciecha Okuniów drzewu nadano nazwę „Hieronim”.

4

jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

Wojciech

obwód pnia – 275 cm,
wysokość drzewa – 30 m,
rozpiętość korony - 17 m,
Jesion wyniosły o podłużnie jajowatej koronie, która rozwidla się w kształcie litery V na wysokości 5 m. Drzewo, którego wiek szacowany jest na ok. 150 – 200 lat, niewątpliwie jest ostańcem puszczy zasługującym na objęcie szczególną ochroną ze względu na wartość przyrodniczą, estetyczną i edukacyjną. Chcąc upamiętnić dawnych właścicieli wsi Grodzisko braci Hieronima i Wojciecha Okuniów drzewu nadano nazwę „Wojciech”.

             

W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust.1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 pkt. 1-4, 7 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), ww. drzewa kwalifikują się do objęcia ochroną i nadania im statusu pomników przyrody.

Uchwała określa zakazy wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zrezygnowano z zakazów zawartych w pkt. 5, 6, 8, 9 i 10 art. 45 ust. 1 ww. ustawy, gdyż nie mają one zastosowania w przypadku obiektów objętych niniejszą uchwałą.

Uchwała określa również zasady wykonywania działań w ramach czynnej ochrony, poprzez:

- wyznaczenie minimum 15 metrowej strefy zasięgu czynnej ochrony, w której obowiązują wybrane zakazy, umożliwiającej zabezpieczenie koron, pni i systemów korzeniowych drzew, pomników przyrody;

-zobowiązanie nadzorującego do stałego monitorowania pomników przyrody,
wykonywania prac mających na celu dobrostan cennych przyrodniczo i kulturowo obiektów oraz eliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;

- zobowiązanie nadzorującego do stałej dbałości o czytelne oznakowanie pomnika przyrody, zgodnie z art.115 ustawy o ochronie przyrody.

Z przepisów art. 44 ust. 1 i 3a ww ustawy o ochronie przyrody wynika , że ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy po uprzednim uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Realizacja przedmiotu uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu
Gminy Grodzisk Mazowiecki. Są to m. in. koszty związane z prowadzonymi, w ramach czynnej ochrony, zabiegami pielęgnacyjnymi i ekspertyzami dendrologicznymi wykonywanymi w zależności od potrzeb.

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »