| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 9/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 431/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9910), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 521/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr 431/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.04.2013 r. poz. 4961);

2) uchwałą Nr 667/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 18 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24.01.2014 r. poz. 683)

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik do Obwieszczenia Nr 9/2014
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z 26 marca 2014 r.

Uchwała Nr 431/2012
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wroblewska


Załącznik do Uchwały nr 431/2012

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 28 listopada 2012r.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne pozostałe,

b) selektywnie zbierane:

- szkło bezbarwne i kolorowe,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- papier i tekturę,

- odpady zielone (sezonowo),

- opakowania wielomateriałowe,

- metale,

- tworzywa sztuczne,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:

a) przeterminowane leki,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) chemikalia,

z punktów selektywnego zbierania odpadów,

3) odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:

a) zużyte opony,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe,

z punktów selektywnego zbierania odpadów

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej osiedlowej, nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż   1x 2 tygodnie;

2) [1]) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady surowcowe (papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne) od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 1 - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

2a) [2]) odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie;

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz na miesiąc,

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego - odbywać się będzie nie rzadziej niż l x tydzień;

4) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego o zabudowie osiedlowej -odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 x tydzień;

5) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych, metali, tworzywa sztucznego, odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz szkła białego i kolorowego, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz z zabudowy wielorodzinnej osiedlowej-odbywać się będzie z częstotliwością nie rzadziej niż 1 x tydzień;

6) [3]) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku, a od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie 1 raz w miesiącu z altan śmietnikowych

7) odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie nie rzadziej niż l x kwartał.

8) odbiórzużytych baterii, akumulatorów i chemikaliów, zużytych opon od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż l x kwartał

9) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż 2 x rok

10) odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów nie rzadziej niż l x kwartał.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się odpady komunalne, o których mowa w § l ust. l bez ograniczeń ilościowych.

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

l) Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny; przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone zgodnie z informacją przekazaną właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

2) Zbiórka przeterminowanych leków, odbywać się będzie w wyznaczonych przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim punktach selektywnej zbiórki odpadów - punktach aptecznych. Informacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr 667/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 683), która weszła w życie z dniem 8 lutego 2014 r.

[2]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr 521/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr 431/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »