| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 031.64.2013 Powiatu Wołomińskiego

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński

1) Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego

2) Konrada Rytla – Wicestarostę

- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Tomasiewicz zwanymi dalej "Powierzającym"

- a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez:

1) Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego

2) Janusza Gójskiego – Wicestarostę

- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Grabowskiej zwanymi dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXII/200/05 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie prowadzenia zadań publicznych z późn. zm. oraz Uchwały Nr XXVI-212/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad
i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński tzn. przez Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, 05 – 200 Wołomin oraz przez Zespół Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2, 05 – 250 Tłuszcz.

§ 2. Powierzający przekazuje a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla  oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie kursów dla uczniów klas wielozawodowych, według imiennych skierowań sporządzonych przez Zespół Szkół w Wołominie lub/i Zespół Szkół w Tłuszczu, w terminach ustalonych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 realizuje Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący.

3. Przyjmujący zapewni odpłatnie realizację zajęć we właściwych warunkach oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszt zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

§ 4. 1. Dotację za zorganizowane i przeprowadzone kursy w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów uczestniczących w danym kursie i koszt kształcenia jednego ucznia Powierzający przekaże na konto Przyjmującego: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Nr 69 8213 0008 2005 0702 2621 0001 , każdorazowo po zakończeniu kursu na podstawie noty księgowej, zawierającej termin kursu, liczbę uczniów w nim uczestniczących i koszt kursu, w terminie 14 dni od otrzymania noty prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 5. Strony ustalają, że koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych).

§ 6. Łączny koszt kursów przeprowadzonych w okresie obowiązywania porozumienia nie przekroczy kwoty brutto 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

§ 7. Powierzający oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi na przekazanie dotacji za przeprowadzone kursy, o której mowa w § 1.

§ 8. Porozumienie zawarto na czas określony od 01 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści porozumienia wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

§ 10. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Powierzający.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

PRZYJMUJĄCY                                           POWIERZAJĄCY

Starosta Makowski


inż. Zbigniew Roman Deptuła


Wicestarosta


mgr inż. Janusz Gójski


Skarbnik Powiatu


mgr Irena Grabowska

Starosta Wołomiński


Piotr Uściński


Wicestarosta


Konrad Rytel


Skarbnik Powiatu


Jadwiga Tomasiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »