| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.265.2014 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl  realizowanego w Gminie Dąbrówka,  skierowanego do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zwanych dalej Rodziną Wielodzietną , zamieszkałych  na terenie Gminy Dąbrówka .

2. Rodziną Wielodzietną jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca czwórkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci, o których mowa w zdaniu poprzednim wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcje rodziny zastępczej.

3. Przystępuje się do Powiatowej Karty Rodziny:

a) dla rodzin wychowujących czworo dzieci – Powiatowa Karta Rodziny 4+;

b) dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci – Powiatowa Karta Rodziny 5+.

§ 2. Realizacja Programu Powiatowej Karty Rodziny ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej.

2) umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji Rodzin Wielodzietnych;

3) poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;

4) zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych;

5) zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu.

§ 3. 1. Wsparcie Rodziny Wielodzietnej polegać będzie na:

1) wprowadzeniu przez Gminę Dąbrówka 50% ulgi związanej z dopłatą do dożywiania  dzieci z Rodzin Wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny, realizujących obowiązek szkolny do 18 roku życia, posiadających Powiatową Kartę Rodziny  4+ ,  5+ i więcej za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole;

2) zachęcaniu innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą, do oferowania systemu zniżek dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny.

2. Prawie do korzystania z ulgi , o której  mowa w ust.1 pkt 1 przysługuje posiadaczom ważnej Powiatowej Karty Rodziny .

3. Uprawnionymi do korzystania z ulgi wymienionej w ust.1 pkt 1 są jedynie mieszkańcy Gminy Dąbrówka.

§ 4. 1. Powiatową Kartę Rodziny wystawia Starosta Wołomiński na podstawie wniosku Gminy zawierającego imienną listę osób, dla których ma być wystawiona Powiatowa Karta Rodziny.

2. Powiatowa Karta Rodziny wystawiana jest na wniosek rodzica dla każdego członka Rodziny Wielodzietnej.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 składany jest do Urzędu Gminy Dąbrówka.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia Powiatowej Karty Rodziny osoba uprawniona, chcąca  uzyskać jej duplikat, jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Gminy i wystąpienia z prośbą o wydanie duplikatu.

5. Wzór  wniosku , o których mowa w ust. 1 i 2 określony zostały w załączniku  do   Uchwały  Nr XXXIX-458/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.03.2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.

§ 5. Działania podejmowane w związku z realizacją Programu są finansowane z budżetu Gminy Dąbrówka. Gmina  będzie również ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację niniejszego programu z budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 6. Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

§ 7. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz plakatach umieszczonych w miejscach publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Agnieszka Gryglas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »