| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/203/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 238 907,50 zł, do wysokości 36 997 784,99 zł, z tego :

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą 35 827 708,99 zł,

2) dochody majątkowe 1 170 076,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 711,55 zł, do wysokości 39 340 179,26 zł, z tego :

1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą 32 246 749,81 zł,

2) wydatki majątkowe 7 093 429,45 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 342 394,27 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 764 161,34 zł , z następujących tytułów:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 697 993,70 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 296 291,00 zł,

3) inne źródła (wolne środki) - 1 769 876,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 421 767,07 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 156 745,17 zł,

2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 265 021,90 zł.

§ 3.

Zmienia się plan dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2012 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 314 654,82

13 000,00

1 327 654,82

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

824 616,00

13 000,00

837 616,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

113 000,00

13 000,00

126 000,00

750

Administracja publiczna

323 072,40

2 439,00

325 511,40

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

18 359,00

2 439,00

20 798,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

2 439,00

2 439,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 847 049,77

188 720,00

9 035 769,77

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 768 330,00

131 200,00

2 899 530,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 400 000,00

130 000,00

2 530 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

530,00

1 200,00

1 730,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 674 200,00

55 600,00

1 729 800,00

0310

Podatek od nieruchomości

593 000,00

54 000,00

647 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 200,00

1 600,00

11 800,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

223 197,77

1 920,00

225 117,77

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

17 900,00

1 500,00

19 400,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

52 100,00

420,00

52 520,00

801

Oświata i wychowanie

503 932,00

26 748,50

530 680,50

80104

Przedszkola

170 450,00

14 600,00

185 050,00

0830

Wpływy z usług

170 000,00

14 600,00

184 600,00

80110

Gimnazja

760,00

12 148,50

12 908,50

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

12 148,50

12 148,50

852

Pomoc społeczna

6 200 290,00

8 000,00

6 208 290,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 299 732,00

8 000,00

5 307 732,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

42 000,00

8 000,00

50 000,00

Razem:

36 758 877,49

238 907,50

36 997 784,99

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2012 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

16 000,00

- 16 000,00

0,00

40095

Pozostała działalność

16 000,00

- 16 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

- 16 000,00

0,00

600

Transport i łączność

4 306 496,00

0,00

4 306 496,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 384 478,00

0,00

3 384 478,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 934 500,00

0,00

2 934 500,00

750

Administracja publiczna

3 657 874,29

11 288,45

3 669 162,74

75095

Pozostała działalność

309 294,55

11 288,45

320 583,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 594,00

11 288,45

20 882,45

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

538 766,62

0,00

538 766,62

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

17 000,00

17 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

17 000,00

17 000,00

75405

Komendy powiatowe Policji

17 000,00

- 17 000,00

0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

17 000,00

- 17 000,00

0,00

Razem:

39 344 890,81

- 4 711,55

39 340 179,26

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2012 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

182 150,00

11 288,45

193 438,45

75095

Pozostała działalność

72 150,00

11 288,45

83 438,45

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 594,00

11 288,45

20 882,45

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrów Mazowiecka

9 594,00

11 288,45

20 882,45

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

217 200,00

0,00

217 200,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

17 000,00

17 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

17 000,00

17 000,00

Dofinansowanie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

0,00

17 000,00

17 000,00

75405

Komendy powiatowe Policji

17 000,00

- 17 000,00

0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

17 000,00

- 17 000,00

0,00

Dofinansowanie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

17 000,00

- 17 000,00

0,00

Razem

7 082 141,00

11 288,45

7 093 429,45

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 764 161,34

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

903

296 291,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 769 876,64

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 697 993,70

Rozchody ogółem:

2 421 767,07

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

265 021,90

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 156 745,17

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

150

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Samorząd Województwa Mazowieckiego

0,00

0,00

11 385,00

600

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

0,00

0,00

850 000,00

750

75095 – Pozostała działalność

Samorząd Województwa Mazowieckiego

0,00

0,00

8 190,00

754

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

0,00

0,00

17 000,00

801

80101 – Szkoły podstawowe

Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość z siedzibą we wsi Pałapus

62 606,00

0,00

0,00

921

92116 – Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie

412 300,00

0,00

0,00

Razem

1 361 481,00 zł.

474 906,00

0,00

886 575,00,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010

01008 – Melioracje wodne

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

0,00

0,00

24 000,00

851

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego

0,00

0,00

20 000,00

Razem

44 000 zł.

0,00

0,00

44 000,00

OGÓŁEM

1 405 481,00 zł

474 906,00

0,00

930 575,00

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/203/12
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Wydatki

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdz.

Plan

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdz.

Plan

756

75618

137 097,77

851

85154

133 418,29

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdz.

Plan

851

85153

8 012,32

Ogółem

137 097,77

141 430,61

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »