| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/96/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1   oraz pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z   2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w   wykonaniu uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu w   Ostrowi Mazowieckiej z   dnia 15 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody budżetu powiatu o   kwotę 52.971 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan dochodów po zmianie wynosi 60.834.846,93 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące - 51.745.190,93 zł,  

b)   dochody majątkowe - 9.089.656 zł.  

§   2.   1.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o   kwotę 52.971 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan wydatków po zmianie wynosi 64.786.192,23 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące - 49.901.037,23 zł,  

b)   wydatki majątkowe - 14.885.155 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Wicestarosta  


Jerzy Bauer  

Starosta  


Zbigniew   Kamiński
Członkowie Zarządu:                                                                                    

Dariusz Zygmunt Chmielewski ..................................  

Waldemar Wojtkowski ...............................................  

Urszula Wołosiewicz ..................................................  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/96/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W   DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

ZADANIA ZLECONE  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 266 045,00  

52 971,00  

3 319 016,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 262 753,00  

52 971,00  

3 315 724,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

3 262 753,00  

52 971,00  

3 315 724,00  

Razem:  

6 799 565,00  

52 971,00  

6 852 536,00  

Ogółem:  

60   781   875,93  

52   971,00  

60   834   846,93  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/96/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W   WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

ZADANIA WŁASNE  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

131 748,30  

0,00  

131 748,30  

 

70005  

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

131 748,30  

0,00  

131 748,30  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

0,00  

1 485,00  

1 485,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

0,00  

196,00  

196,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

28 764,00  

- 1   681,00  

27 083,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

6 439 890,00  

0,00  

6 439 890,00  

 

75020  

 

Starostwa powiatowe  

5 980 295,00  

0,00  

5 980 295,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

62 100,00  

34 000,00  

96 100,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 118 333,00  

-   34   000,00  

1 084 333,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

25 578 412,23  

0,00  

25 578 412,23  

 

80120  

 

Licea ogólnokształcące  

8 720 308,00  

7 406,00  

8 727 714,00  

 

 

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

0,00  

512,00  

512,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

39 740,00  

5 624,00  

45 364,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

2 966,00  

- 1   876,00  

1 090,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

42 138,00  

2 800,00  

44 938,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

1 000,00  

300,00  

1 300,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

3 200,00  

317,00  

3 517,00  

 

 

4580  

Pozostałe odsetki  

1 045,00  

- 59,00  

986,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1 010,00  

- 212,00  

798,00  

 

80130  

 

Szkoły zawodowe  

11 128 398,00  

8 323,00  

11 136 721,00  

 

 

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

141 600,00  

- 2,00  

141 598,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

35 000,00  

- 1   000,00  

34 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

446 034,00  

9 504,00  

455 538,00  

 

 

4220  

Zakup środków żywności  

2 950,00  

- 1   300,00  

1 650,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

98 900,00  

6 690,00  

105 590,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

6 886,00  

384,00  

7 270,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

131 026,52  

- 2   600,00  

128 426,52  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

7 662,00  

33,00  

7 695,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

17 568,00  

- 700,00  

16 868,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

3 212,00  

314,00  

3 526,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

24 960,00  

- 3   000,00  

21 960,00  

 

80146  

 

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

75 766,00  

- 15 729,00  

60 037,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

2 100,00  

- 1   600,00  

500,00  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

819,00  

544,00  

1 363,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

25 900,00  

- 5   284,00  

20 616,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

11 498,00  

- 7   832,00  

3 666,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

35 449,00  

- 1   557,00  

33 892,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

2 550 578,00  

0,00  

2 550 578,00  

 

85218  

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie  

548 327,00  

0,00  

548 327,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

8 260,00  

- 500,00  

7 760,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

50 370,00  

500,00  

50 870,00  

 

85220  

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i   ośrodki interwencji kryzysowej  

176 775,00  

0,00  

176 775,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

36 800,00  

- 120,00  

36 680,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

160,00  

120,00  

280,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

3 246 847,00  

0,00  

3 246 847,00  

 

85406  

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne  

624 490,00  

0,00  

624 490,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

36 000,00  

- 3   498,00  

32 502,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

4 500,00  

5 175,00  

9 675,00  

 

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

500,00  

- 9,00  

491,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

485,00  

- 345,00  

140,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

3 104,00  

- 1   323,00  

1 781,00  

Razem:  

56 361 793,23  

0,00  

56 361 793,23  

ZADANIA ZLECONE  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 266 045,00  

52 971,00  

3 319 016,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 262 753,00  

52 971,00  

3 315 724,00  

 

 

4050  

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  

2 201 212,00  

48 433,00  

2 249 645,00  

 

 

4060  

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  

310 882,00  

3 648,00  

314 530,00  

 

 

4080  

Uposażenia i   świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i   funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  

0,00  

890,00  

890,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

160 000,00  

0,00  

160 000,00  

 

85321  

 

Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności  

160 000,00  

0,00  

160 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

33 033,00  

- 6   990,00  

26 043,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 048,00  

6 990,00  

8 038,00  

Razem:  

6 799 565,00  

52 971,00  

6 852 536,00  

Ogółem:  

64   733   221,23  

52 971,00  

64   786   192,23  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »