| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/171/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Glinojecku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Glinojeck na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r o kwotę 1 469 950,78 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42 811 181,77 , w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26 088 875,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16 722 306,59 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Glinojeck na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r o kwotę 1 540 260,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r o kwotę 1 460 210,78 zł,

2.               Plan wydatków budżetu gminy ogółem 45 561 181,77 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 662 343,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 898 838,68 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych 2 750 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 900 000,00 zł (emisja papierów wartościowych 450 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 450 000,00 zł) przeznaczone są na rozchody w wysokości 900 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),

3. Przychody budżetu w wysokości 3 650 000,00 zł, (emisja papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 450 000,00 zł), rozchody w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 750 000,00 zł ,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 450 000,00 zł.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.xlsx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik6.xlsx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/171/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik7.xlsx


Uzasadnienie

Dochody

zwiększenie o kwotę 1 469 950,78 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zmiana planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie wyższe niż planowano,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenie planu dotacji na zadanie„Przyspieszenierozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji” realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

Wydatki

zmniejszenie o kwotę 1 540 260,00 zł

zwiększenie o kwotę 1 460 210,78 zł

             

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

izby rolnicze

przeniesienia między paragrafami zwiększenie planu wydatków na zakup energii.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

rozwój przedsiębiorczości

zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

drogi publiczne gminne,

pozostała działalność

zmniejszenie planu wydatków dotyczących przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie” z powodu braku możliwości wykupu gruntów pod inwestycję w roku 2012, przeniesienie realizacji na lata następne.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck” realizowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, realizacja w latach 2013-20157.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenie planu wydatków na zakup energii oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 Administracja publiczna

pozostała działalność

zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

szkoły podstawowe,

przedszkola,

gimnazja

przeniesienia między paragrafami, zmiana planu wydatków: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

Zmniejszenie wydatków dotyczących przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Glinojecku” i przeniesienie ich na lata następne.

Dział 852 Pomoc społeczna

dodatki mieszkaniowe

zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

gospodarka ściekowa i ochrona wód,

gospodarka odpadami,

przeniesienia między paragrafami, zwiększenie planu na zadanie „Przyspieszenierozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji” realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

Sporządziła Skarbnik Gminy Celina Czerska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "KM-LEX"

Kancelaria Prawna "KM-LEX" Roszczenia i usługi prawne Krzysztof Konopka. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »