| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/194/12 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.222 , art.235, art.236,art.237, art.239 , art.242, art.258,art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1241) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.245.163,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie19.124.321,00 zł.

b) majątkowe w kwocie2.120.842,00 zł.  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24.025.601,00 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie17.351.433,00 zł.

b) majątkowe w kwocie6.674.168,00 zł.  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.780.438,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.780.438,00 zł.,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.090.438,00 zł. , z następujących tytułów;

a) pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.780.438,00 zł.,

c) wolnych środków w kwocie 310.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 310.000,00 zł. z następujących tytułów ;

a) pożyczki i kredytu w kwocie 310.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 187.920,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.342.076,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań w ramach działu.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/194/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/194/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/194/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/194/12
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »