| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Karniewo

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późn. zmianami) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zmianami) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.215.228,97 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 15.140.828,97 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 74.400,00 zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.981.000,97 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 14.453.069,97 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 527.931,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a do niniejszej uchwały . Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 234.228,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/101/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/101/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/101/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2a.docx

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/101/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2b.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/101/2012
Rady Gminy Karniewo
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.docx


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Karniewo

z dnia 30.11.2012 r.

Plan  dochodów  - zwiększenia  razem : 102.461,00 zł , w tym :

- 53.761,000 zł – część oświatowa subwencji ogólnej – pismo ST5/4822/14g/BKU/12 ,

- 2.900,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków stałych – pismo FIN – I.3111.204.2012.852,

- 41.800,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym – pismo FIN – I.3111.57.2012.854 ,

- 4.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie przez województwo mazowieckie zakupu motopompy – umowa Nr 36/OR- BP- I.D.2012 , NR 37/OR-BP-I.D.2012.

Dotację w kwocie 6.394,00 zł przeniesiono z dz.801-rozdz.80101 do dz.926 rozdz.92605 zgodnie ze wskazaniem klasyfikacji na przelewie dotacji .

Plan wydatków : łączne zwiększenie : 102.461,00 zł .

Wydatki bieżące – łączne zwiększenie o kwotę : 89.240,00 zł

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę – 13.221,00 zł .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »