| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6.100,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.100,00 zł . oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

Plan dochodów ogółem 13.160.147,31 zł.

a) bieżące 10.911.961,31 zł.

b) majątkowe 2.248.186,00 zł.

Plan wydatków ogółem 12.985.745,94 zł.

a) bieżące 10.034.869,94 zł.

b) majątkowe 2.950.876,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 2.524.782,87 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


mgr Józef Rostkowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 480 007,29

6 100,00

2 486 107,29

85216

Zasiłki stałe

101 600,00

6 100,00

107 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

101 600,00

6 100,00

107 700,00

Razem:

13 154 047,31

6 100,00

13 160 147,31


Objaśnienie zmian w planie dochodów

do załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2012 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 6.100,00 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zwiększono plan dochodów:

- w § 2030 o kwotę 6.100,00 zł. z tytułu zwiększenia dotacji.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

506 592,87

0,00

506 592,87

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

234 724,00

- 1 500,00

233 224,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

200,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

- 1 700,00

21 300,00

01030

Izby rolnicze

5 500,00

1 500,00

7 000,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5 500,00

1 500,00

7 000,00

750

Administracja publiczna

1 549 249,00

0,00

1 549 249,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 412 437,00

6 120,00

1 418 557,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

35 000,00

5 500,00

40 500,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 957,00

- 2 380,00

1 577,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

30 000,00

3 000,00

33 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 600,00

1 000,00

13 600,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00

- 6 120,00

8 880,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- 5 120,00

4 880,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 1 000,00

4 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 887 555,00

0,00

3 887 555,00

80101

Szkoły podstawowe

2 489 918,00

0,00

2 489 918,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

224 000,00

4 500,00

228 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 500,00

- 3 000,00

2 500,00

4430

Różne opłaty i składki

4 400,00

- 1 500,00

2 900,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

225 842,00

0,00

225 842,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

400,00

- 225,00

175,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

94 700,00

- 875,00

93 825,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 300,00

2 300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

- 600,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00

- 600,00

600,00

851

Ochrona zdrowia

38 000,00

0,00

38 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 000,00

0,00

38 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 080,00

- 1 000,00

16 080,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 000,00

11 000,00

852

Pomoc społeczna

2 652 466,22

6 100,00

2 658 566,22

85216

Zasiłki stałe

111 350,00

6 100,00

117 450,00

3110

Świadczenia społeczne

111 350,00

6 100,00

117 450,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

150 454,22

0,00

150 454,22

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

130,00

630,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 400,00

- 1 260,00

100 140,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 927,00

- 500,00

19 427,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 758,00

- 150,00

2 608,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

130,00

280,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 501,22

2 000,00

8 501,22

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

- 350,00

450,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

99 400,00

0,00

99 400,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

652,00

250,40

902,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 545,00

- 1 576,40

72 968,60

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 875,00

1 321,00

14 196,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

60,00

5,00

65,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

121 545,42

0,00

121 545,42

85395

Pozostała działalność

121 545,42

0,00

121 545,42

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

552,95

141,75

694,70

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 390,19

- 141,75

43 248,44

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

597 772,00

0,00

597 772,00

90095

Pozostała działalność

288 438,00

0,00

288 438,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 100,00

- 1 750,00

350,00

4260

Zakup energii

16 500,00

1 750,00

18 250,00

Razem:

12 979 645,94

6 100,00

12 985 745,94


Objaśnienie zmian w planie wydatków

do załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 listopada 2012 r.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 6.100,00 zł. oraz dokonano przeniesienia planów wydatków między rozdziałami i paragrafami.

DZ. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono plan wydatków :

- w § 4210 o kwotę 1.700,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 200,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - zwiększono plan wydatków:

- w § 2850 o kwotę 1.500,00 zł. na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4140 o kwotę 2.380,00 zł.

- w § 4170 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4100 o kwotę 5.500,00 zł. na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,

- w § 4410 o kwotę 3.000,00 zł. na delegacje,

- w § 4700 o kwotę 1.000,00 zł. na szkolenia.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 5.120,00 zł.

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4240 o kwotę 3.000,00 zł.

- w § 4430 o kwotę 1.500,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4210 o kwotę 4.500,00 zł. na zakup materiałów.

W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4140 o kwotę 225,00 zł,

- w § 4210 o kwotę 875,00 zł,

- w § 4410 o kwotę 600,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 600,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4270 o kwotę 2.300,00 zł. na zakup usług remontowych.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zwiększono plan wydatków:

- w § 3110 o kwotę 6.100,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 1.260,00 zł.

- w § 4110 o kwotę 500,00 zł.

- w § 4120 o kwotę 150,00 zł.

- w § 4700 o kwotę 350,00 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 130,00 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- w § 4280 o kwotę 130,00 zł. na usługi zdrowotne,

- w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł. na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszono plan wydatków:

- w § 4010 o kwotę 1.576,40 zł.

a zwiększono:

- w § 3020 o kwotę 250,40 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- w § 4110 o kwotę 1.321,00 zł. na składkę ZUS,

- w § 4280 o kwotę 5,00 zł. na usługi zdrowotne.

DZ. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4017 o kwotę 141,75 zł.

a zwiększono:

- w § 3027 o kwotę 141,75 zł. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095- Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków:

- w § 4140 o kwotę 1.750,00 zł.

a zwiększono:

- w § 4260 o kwotę 1.750,00 zł. na zakup energii.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 205 412,00

0,00

2 205 412,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

99 400,00

0,00

99 400,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

652,00

250,40

902,40

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 545,00

- 1 576,40

72 968,60

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 875,00

1 321,00

14 196,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

60,00

5,00

65,00

Razem:

2 524 782,87

0,00

2 524 782,87


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2012
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 listopada 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

38 000,00

0,00

38 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 000,00

0,00

38 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

550,00

0,00

550,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

70,00

0,00

70,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 800,00

0,00

7 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 080,00

- 1 000,00

16 080,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 000,00

11 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

600,00

0,00

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

0,00

400,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

0,00

500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

0,00

1 000,00

Razem:

38 000,00

0,00

38 000,00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »