| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 311/2012 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) ) oraz § 7 pkt 6 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Nieporęt
Nr XIX/124/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę               52 764,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 50 301 117,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie               45 645 556,79 zł

- dochody majątkowe w kwocie               4 655 561,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę               52 764,00  zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 953 249,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie               43 208 130,79 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie               8 745 119,00 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


mgr Sławomir Maciej MazurZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł w związku ze:

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.39.2012.750 w Dziale 750, w Rozdziale 75011, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 1 102 zł,

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.188.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85214, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 10 400 zł,

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 zgodnie z pismem
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.182.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85219, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 14 304 zł,

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.193.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85212, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 9 515 zł oraz
w Rozdziale 85213, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 800 zł,

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.190.2012.852, w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące”  zwiększa się o kwotę 4 000 zł,

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem FIN-I.3111.57.2012.854 w Dziale 854, w Rozdziale 85415, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 12 643 zł,

Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł, w tym:

1. planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 52 764 zł w związku z:

- w Dziale 750, w Rozdziale 75011, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 1 102 zł w związku z ww. dotacją,

- w Dziale 852:

w Rozdziale 85201, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,

w Rozdziale 85203, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 1 154 zł,

w Rozdziale 85206, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się
o kwotę 1 154 zł,

w Rozdziale 85212, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się
o kwotę 7 313 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 644 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 5 046 zł,

w Rozdziale 85213, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 800 zł,

w Rozdziale 85214, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się
o kwotę 10 400 zł,

w Rozdziale 85216, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się
o kwotę 4 000 zł,

w Rozdziale 85219, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 3 200 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 17 304 zł,

w Rozdziale 85228, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 100 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 4 100 zł,

w Rozdziale 85295, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się
o kwotę 4 000 zł,

zmiany w Dziale 852 wynikają z ww. dotacji, przeprowadzeniu szkolenia
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacją zadań bieżących ośrodka,

- w Dziale 710, w Rozdziale 71004, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 2 642 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 2 642 zł w związku z wcześniejszą realizacją umowy dot. sporządzenia projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie”,

- w Dziale 750, w Rozdziel 75023, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 50 zł, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 300 zł, w Rozdziale 75095, „wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 250 zł w związku z konicznością zakupu flag oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu oraz na opłacenie składek PFRON,

- w Dziale 750, w Rozdziale 75075 „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 8 785 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 8 785 zł,

- w Dziale 754, w Rozdziale 75412, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 2 900 zł, w Rozdziale 75414, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 900 zł, w Rozdziale 75495, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się
o kwotę 2 000 zł w zawiązku z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP
i poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy,

- W Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 54 371 zł,

- w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 2 700 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 800 zł, w Rozdziale 80104, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 5 600 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 5 600 zł,
w Rozdziale 80113, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 1 400 zł, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 500 zł,

- w Rozdziale 851, w Rozdziale 85154, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 000 zł, „wynagrodzenia i składki
od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 3 000 zł w zawiązku z koniecznością doposażenia ogniska profilaktyczno-wychowawczego w Ryni,

- w Dziale 854, w Rozdziale 85415, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 17 014 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego z dotacji z budżetu Państwa w kwocie 12 643 zł i z rezerwy ogólnej w kwocie 4 371 zł jako zwiększenie udziału własnego Gminy,

- w Dziale 900, w Rozdziale 90015, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 50 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną za oświetlenie uliczne – środki z rezerwy ogólnej,

- w Dziale 926, w Rozdziale 92601, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 3 000 zł, „wynagrodzenie i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 3 000 zł w związku z wprowadzeniem korekt
od podatku od towarów i usług za 2012 r. i planowanym zawarciem umów zleceń,
w Rozdziale 92605, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 3 500 zł w związku z wypłatą dodatkowych nagród sportowych, „wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 950 zł, w Rozdziale 92695, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się
o kwotę 2 550 zł

Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »