| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 477/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 27 listopada 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 6.742.857,99 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 4.626.724,72 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 810.699.584,57 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.692.857,99 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 4.626.724,72 zł. tj. do kwoty 707.616.674,55 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł. tj. do kwoty 103.082.910,02 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 11.849.066,94 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 9.732.933,67 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 807.199.188,53 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.144.102,16 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.496.897,08 zł., tj. do kwoty 659.059.097,91 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.704.964,78 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.236.036,59 zł. tj. do kwoty 148.140.090,62 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 238.288,50 zł. z czego:

Miejski Zespół Obiektów Sportowych o kwotę 7.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejski Ogród Zoologiczny o łączną kwotę 14.100,00 zł. w tym w zakresie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.000,00 zł.

- wpływów z różnych dochodów – 1.100,00 zł.

Zarząd Jednostek Oświatowych o łączną kwotę 191.188,50 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 990,00 zł.

- wpływów z usług – 156.000,00 zł.

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 34.198,50 zł.

Miejski Zarząd Dróg o kwotę 22.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 5.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki, zapisy i darowizny o kwotę 200,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o łączną kwotę 5.711,57 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o łączną kwotę 33.227,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 5.700,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od spadków i darowizn o kwotę 150.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od nieruchomości o kwotę 3.000.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od środków transportowych o kwotę 500.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 704.417,25 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z użytkowania wieczystego o kwotę 20.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z trwałego zarządu o kwotę 20.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 873.694,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.836,40 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 21.739,60 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 50.000,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o kwotę 101.490,00 zł. z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o łączną kwotę 101.490,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 990,00 zł.

- wpływów z usług – 100.500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy o kwotę 130.150,02 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 150.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.500.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z dywidend o kwotę 434.877,70 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 46.381,05 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 262.825,95 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 5.350,00 zł. z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę 350,00 zł. w tym w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 5.000,00 zł. w tym w zakresie:

- wpływów z różnych dochodów – 500,00 zł.

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o kwotę 100,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 4.500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 26.920,67 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.072.173,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 900,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5.100,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o kwotę 1.000,00 zł. z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę 1.000,00 zł. w tym w zakresie wpływów z różnych dochodów

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 6.742.857,99 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 4.626.724,72 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

7) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – 22.791.220,13 zł. oraz działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę – 31.982.100,00 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.644.970,92 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 40.678.187,37 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok”.

9) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”;

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr 477

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik9.pdf

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik10.pdf

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »