| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-11(12)/2014/405/IX/SR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 28 lutego 2014 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ",

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Karczewie, ul. Ciepłownicza 1,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000098255,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5321008284,

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

zatwierdzam

- taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

- ustalam okres obowiązywania taryfy dla ciepła, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 16 stycznia 2008 r., Nr WCC/1166/405/W/OWA/2008/EB oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 16 stycznia 2008 r., Nr PCC/1142/405/W/OWA/2008/EB, w dniu 28 lutego 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej "Prezesem URE". Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) i c) ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44 - 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach oraz ustalanie okresu obowiązywania taryf i wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1.

W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących sposobu opracowania przedstawionej taryfy, wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne przyjęło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Oceny kosztów dokonano przez porównanie kosztów jednostkowych planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy z kosztami jednostkowymi poniesionymi przez przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2013 w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, a także uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w tę działalność.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen i stawek opłat ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 0,66 %.

Okres obowiązywania taryfy ustalono na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania, a zatem nie powoduje to konieczności ustalenia współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c, 90 - 550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

w dniu 26 lutego 2014 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Otrzymuje:

1) "KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ciepłownicza 1

05-480 Karczew

2) Wojewoda Mazowiecki

3) a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »