| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/231/14 Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm. ) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/172/04 Rady Gminy Kampinos z dnia 27.09.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie z późn. zm.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska


Załącznik do Uchwały Nr LIV/231/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 2014 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMPINOSIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kampinosie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, której organem tworzącym jest Rada Gminy Kampinos.

2. Statut określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

4. Nadzór nad merytoryczna działalnością Ośrodka sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.),

3. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz.567),

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1228 ze zm.),

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz.966 ze zm.),

6. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)”,

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 135 ze zm.),

9. Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.),

10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.),

11. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

13. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr z 2013 r. , poz. 674 ze zm.),

14. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) ,

15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.              885 ze zm.),

16. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 ze zm.),

17. Uchwał Rady Gminy Kampinos i zarządzeń Wójta,

18. Niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
NAZWA SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

§ 3. 1. Pełna nazwa jednostki brzmi: Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka, numerem telefonu, numerem REGON i NIP.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2A.

§ 5. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Kampinos.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Cele osiągane są poprzez realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych do realizacji Ośrodkowi, Uchwał Rady Gminy, zarządzeń lub upoważnień Wójta oraz umów i porozumień.

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Kampinos,

2) aktywizacja, integracja, edukacja osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów i projektów będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty problemy i potrzeby,

3) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

4) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej,

5) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych,

6) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym,

7) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

8) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnym,

9) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

10) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

11) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz ich wypłata,

12) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

13) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów,

14) organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

15) realizacja zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

16) obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy,

17) realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych i              dotkniętych przemocą,

18) realizacja programu pomoc dla rodzin wielodzietnych.

19) współuczestnictwo w działaniach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych

§ 8. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, na podstawie stosownych upoważnień.

§ 9. Ośrodek przy wykonywaniu zadań współdziała z:

1) organizacjami społecznymi i samorządem mieszkańców,

2) organami wymiaru sprawiedliwości,

3) innymi ośrodkami pomocy społecznej,

4) domami pomocy społecznej,

5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

6) Powiatowym Urzędem Pracy i innymi jednostkami.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA OŚRODKA

§ 10. 1. Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 7 w Ośrodku tworzy się samodzielne stanowiska pracy.

2. Ilość stanowisk pracy określa Kierownik Ośrodka w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego i plan finansowy zatwierdzony w Uchwale Rady Gminy na dany rok.

§ 11. Organizację pracy i zależności pomiędzy stanowiskami pracy w Ośrodku określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 12. 1. Osobą zarządzającą Ośrodkiem jest kierownik. Kieruje on Ośrodkiem oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy sprawuje rolę zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.

§ 13. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka, w tym organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,

2) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległych pracowników,

3) składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych określonych w planie finansowym Ośrodka,

4) wydawanie w imieniu własnym i na podstawie upoważnień decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

§ 14. 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej regulują odrębne przepisy.

2. Wójt, na wniosek Kierownika Ośrodka określa oraz zatwierdza wymiar etatów i stanowisk niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Ośrodka.

3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik Ośrodka.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 15. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

2. Ośrodek jest finansowany z dotacji z budżetu wojewódzkiego i środków finansowych z budżetu Gminy Kampinos określonych w uchwale budżetowej .

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4. Do amortyzacji majątku trwałego Ośrodka stosuje się ogólne zasady określone w obowiązujących przepisach.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/172/04 z dnia 27 września 2004 r. Rada Gminy Kampinos uchwaliła  statut Ośrodka wraz z regulaminem organizacyjnym .

Konieczność zmiany  statutu wynika z faktu, iż dotychczasowa treść nie obejmuje całości zadań Ośrodka,  niektóre z przytoczonych przepisów są już zmienione, a nadto należało  regulamin organizacyjny wyodrębnić  jako osobny dokument.

W przedstawionym projekcie statutu  należało  wymienić wszystkie przepisy, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek oraz sformułować tak zadania Ośrodka aby w przypadku zmiany zakresu nie zachodziła potrzeba zmiany statutu. Wymienienie ustaw na podstawie których Ośrodek prowadzi postępowania wynika z zaleceń  pokontrolnych w innych ośrodkach  przeprowadzonych przez  Mazowiecki  Urząd Wojewódzki.

Z uwagi na  czytelność,  zasadne  jest uchwalenie nowego statutu w brzmieniu załącznika do niniejszego projektu uchwały niż wprowadzanie zmian lub jednolitego tekstu.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »