| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/235/14 Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków rekreacyjno- wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co nast ę puje:

§ 1. Wprowadza się regulaminy korzystania z parków rekreacyjno- wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Kampinos:

- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: Regulamin korzystania z parku rekreacyjno wypoczynkowego w Kampinosie

- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: Regulamin korzystania ze strefy rekreacyjno wypoczynkowej w Łazach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/235/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWEGO W KAMPINOSIE

Park poleca się opiece i trosce użytkowników

Park w Kampinosie położony przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Niepokalanowskiej jest ogólnodostępnym terenem, który pełni funkcje estetyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz stanowi ogólne dobro wszystkich użytkowników. Administratorem Parku jest Urząd Gminy Kampinos. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ustala się następujące zasady korzystania z parku:

§ 1. 1. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad:

1) zachowania ciszy i spokoju,

2) przestrzegania porządku i czystości,

3) poszanowania obiektów i urządzeń,

4) przestrzegania znaków drogowych i innych oznaczeń na terenie Parku,

5) zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów i urządzeń udostępnionych odwiedzającym Park

2. Na terenie parku niedopuszczalne są zachowania agresywne oraz powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.

3. Korzystających z parku zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i do stosowania zasad współżycia społecznego.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.kampinos.pl

§ 2. 1. Na terenach Parku zezwala się na:

1) jazdę wózkami akumulatorowymi, na rolkach, deskorolkach, rowerami po ścieżkach parkowych, z wyłączeniem placu zabaw, z zachowaniem bezpiecznej prędkości i szczególnej ostrożności w stosunku do pieszych.

2) korzystanie z urządzeń parkowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) korzystanie z trawników.

§ 3. 1. Ze względu na utrzymanie porządku i czystości oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Parku zabrania się:

1) wprowadzania psów,

2) zaśmiecania terenu parku,

3) kąpieli w fontannie,

4) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystyczno-rekreacyjnych, technicznych oraz znaków i tablic,

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz zrywania kwiatów,

6) parkowania pojazdów na poboczach trawiastych oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

§ 4. 1. Bez zgody Administratora zabrania się:

1) handlu,

2) biwakowania,

3) rozpalania ognisk, grillowania,

4) urządzania imprez i zawodów sportowych,

5) stawiania obiektów, urządzeń i reklam,

6) wjazdu pojazdów samochodowych.

§ 5. 1. Obowiązki Administratora wobec odwiedzających:

1) regularne informowanie o zasadach korzystania z usług świadczonych przez Park w sposób zwyczajowo przyjęty,

2) zapewnianie swobodnego dostępu do wszystkich obiektów parkowych,

3) dbanie o bezpieczeństwo odwiedzających Park poprzez wytyczenie tras spacerowych, ścieżek,

4) utrzymywanie w ładzie i czystości urządzeń i terenów parkowych,

5) dopuszczanie do użytku sprawnych technicznie urządzeń na terenie parku,

6) przeciwdziałanie niszczeniu dobra wspólnego,

7) uatrakcyjnianie pobytu w Parku poprzez organizowanie wielu imprez, festynów, itp.,

8) działanie na rzecz ochrony przyrody,

9) wzbogacanie ekspozycji terenowej drzew, krzewów i roślin zielonych.

§ 6. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) kontrolę przestrzegania regulaminu sprawują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Kampinosie.

2) korzystających z terenu parku zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Parku

3) wszelkie usterki na terenie parku należy zgłaszać Administratorowi.

4) należy przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22 do godz. 6 rano. Nie dotyczy to imprez uzgodnionych z Administratorem.

5) osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz otoczenie, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

6) rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za skutki nieodpowiedniego zachowania dzieci znajdujących się pod ich opieką.

7) na terenie placu zabaw obowiązuje "Regulamin placu zabaw".

8) Administrator: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3; Tel. 22 725 00 40

Życzymy przyjemnego pobytu

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/235/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 czerwca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SREFY
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEJ W ŁAZACH

Strefę poleca się opiece i trosce użytkowników

Strefa rekreacyjno - wypoczynkowa w Łazach jest ogólnodostępnym terenem, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A- 661, który pełni funkcje historyczne, estetyczne, rekreacyjne i przyrodnicze oraz stanowi ogólne dobro wszystkich użytkowników. W celu ochrony i trwałego zachowania funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ustala się następujące zasady korzystania.

§ 1. 1. Przebywający na terenie Strefy zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad:

1) zachowania ciszy i spokoju,

2) przestrzegania porządku i czystości,

3) poszanowania obiektów i urządzeń,

4) przestrzegania znaków drogowych i innych oznaczeń na terenie Strefy,

5) zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów i urządzeń udostępnionych odwiedzającym Strefę rekreacyjno - wypoczynkową

2. Na terenie parku niedopuszczalne są zachowania agresywne oraz powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.

3. Korzystających ze Strefy zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i do stosowania zasad współżycia społecznego.

4. Strefa rekreacyjno - wypoczynkowa dostępna jest w godz. od 7 do 21.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.kampinos.pl

§ 2. 1. Na terenach Strefy rekreacyjno - wypoczynkowej zezwala się na:

1) jazdę wózkami akumulatorowymi, na rolkach, deskorolkach, rowerami po ścieżkach parkowych, z wyłączeniem placu zabaw, z zachowaniem bezpiecznej prędkości i szczególnej ostrożności w stosunku do pieszych.

2) korzystanie z urządzeń parkowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) korzystanie z trawników.

§ 3. 1. Ze względu na utrzymanie porządku i czystości oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Strefy rekreacyjno - wypoczynkowej zabrania się:

1) wprowadzania psów

2) zaśmiecania terenu

3) kąpieli w stawie

4) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystyczno-rekreacyjnych, technicznych oraz znaków i tablic,

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz zrywania kwiatów,

6) parkowania pojazdów na poboczach trawiastych oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,

§ 4. 1. Bez zgody Administratora zabrania się:

1) handlu,

2) biwakowania,

3) rozpalania ognisk, grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

4) urządzania imprez i zawodów sportowych,

5) stawiania obiektów, urządzeń i reklam,

6) wjazdu pojazdów samochodowych.

§ 5. 1. Obowiązki administratora wobec odwiedzających

1) regularne informowanie o zasadach korzystania z usług świadczonych przez Strefę rekreacyjno - wypoczynkową w sposób zwyczajowo przyjęty,

2) zapewnianie swobodnego dostępu do wszystkich obiektów Strefy,

3) dbanie o bezpieczeństwo odwiedzających Strefę poprzez wytyczenie tras spacerowych, ścieżek,

4) utrzymywanie w ładzie i czystości urządzeń i terenów Strefy,

5) dopuszczanie do użytku sprawne technicznych urządzeń na terenie Strefy,

6) przeciwdziałanie niszczeniu dobra wspólnego,

7) uatrakcyjnianie pobytu w Strefie poprzez organizowanie wielu imprez, festynów, itp.,

8) działanie na rzecz ochrony przyrody,

9) wzbogacanie ekspozycji terenowej drzew, krzewów i roślin zielonych.

§ 6. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) kontrolę przestrzegania regulaminu sprawują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Kampinosie.

2) korzystających ze Strefy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

3) wszelkie usterki na terenie Strefy należy zgłaszać Administratorowi.

4) osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz otoczenie, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

5) rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za skutki nieodpowiedniego zachowania dzieci znajdujących się pod ich opieką.

6) na terenie placu zabaw obowiązuje "Regulamin placu zabaw".

7) bezwzględnie należy stosować się do "Regulaminu korzystania z pomostu".

8) Administrator: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3; Tel. 22 725 00 40

Życzymy przyjemnego pobytu


REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU

Teren na którym znajduje się pomost, nie jest kąpieliskiem ani miejscem wykorzystanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

1. Na terenie Strefy obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli i skoków do wody.

2. Pomost służy jedynie do rekreacji i wypoczynku, tzn. może służyć jako punkt widokowy do obserwacji fauny i flory wokół Strefy oraz jako miejsce do korzystania z tzw. kąpieli słonecznych (opalania), czy spacerów.

3. Na pomoście zabrania się uprawiania wędkarstwa i innych form rybołówstwa.

4. Zezwala się na wnoszenie na pomost przedmiotów służących do obserwacji przyrody (np. lornetki, aparaty fotograficzne, statywy), sprzętu pomocnego przy opalaniu się (np. koców, karimat, materacy, krzesełek, stolików i leżaków turystycznych).

5. Na pomoście mogą przebywać tylko osoby pełnoletnie.

6. Osoby niepełnoletnie korzystają z pomostów w obecności osób powyżej 18 roku życia.

7. Zabrania się wnoszenia na teren pomostu napojów oraz żywności.

8. Na pomoście obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

9. Zabrania się wprowadzania na pomost zwierząt.

10. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu ponosi odpowiedzialność korzystający z pomostu.

11. Korzystający z pomostu zobowiązany jest zachować czystość i porządek.

12. Administrator nie odpowiada za pozostawiony na obiekcie sprzęt lub rzeczy.

13. Uszkodzenia dotyczące pomostu należy zgłaszać Administratorowi.

14. Osoby, które umyślnie spowodowały szkody konstrukcji pomostu, ponoszą odpowiedzialność materialną.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »