| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii dróg celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg ciąg drogowy Ciepielewo – Smrock-Dwór oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerami: 106/2, 91/2, 100/2, 101/2, 177/2, 99/2, 94/2, 165/2 w miejscowości Ciepielewo oraz numerem 51/1 w miejscowości Smrock-Dwór, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XLI/214/2014
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik0.pdf

Załącznik graficzny do uchwały


Uzasadnienie

do Uchwały XLI/ 214 /2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii dróg celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) organem właściwym do zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych jest Rada Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 3 w/w ustawy na takiej samej zasadzie następuje pozbawienie dróg ich dotychczasowej kategorii. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Zarząd Powiatu w Makowie Maz. uchwałą Nr 407/14 z dnia 24 czerwca 2014r. wyraził pozytywną opinię w sprawie pozbawienia drodze gminnej dotychczasowej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego.

W dniu 08.05.2013 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/150/2013 wyrażającą zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność Powiatu Makowskiego działek będących własnością Gminy Szelków, stanowiących ciągi drogowe Chrzanowo – Orzyc oraz Ciepielewo – Smrock-Dwór, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1) 29 w miejscowości Chrzanowo,

2) 65 w miejscowości Zakliczewo,

3) 195, 106/2, 91/2, 100/2, 101/2, 177/2, 99/2, 94/2 w miejscowości Ciepielewo,

4) 82, 11/2 w miejscowości Orzyc.

Z kolei w dniu dzisiejszym dokonano zmiany pkt 3 w/w uchwały nadając mu brzmienie: „3/ 195, 106/2, 91/2, 100/2, 101/2, 177/2, 99/2, 94/2 i 165/2,”.

Działka nr 195 była pozbawiona kategorii dróg gminnych Uchwałą Nr XXXIX/204/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg celem zaliczenia do kategorii dróg powiatowych. Działki ciągu drogowego o nr 106/2, 91/2, 100/2, 101/2, 177/2, 99/2, 94/2 i 165/2 zostaną pozbawione kategorii dróg gminnych w dniu dzisiejszym niniejszą uchwałą.


Ponieważ Starosta Makowski wyraził zgodę na przejęcie w/w działek stanowiących ciąg drogowy Ciepielewo – Smrock-Dwór oraz uzyskano pozytywną opinię od Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim o zaliczeniu ich do kategorii dróg powiatowych podjęcie uchwały w tej prawie jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »