| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/215/2014 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków,

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 2. 1. Ustala się, że przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 3. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 2, rodzic ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, obejmujących:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowanie miejsca do zabawy i wypoczynku dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad pobytem dziecka,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
w sali i na powietrzu;

2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno – poznawczej i korygujące wady postawy;

3) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5) gry i zabawy:

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,

b) wspomagające i korygujące wady wymowy dziecka,

c) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.

§ 4. 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwaną dalej "opłatą", w czasie określonym
w § 3 ustala się w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Ustala się, że zwaloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłoszonej w sposób określony w art. 14 ust. 5e ustawy.

4. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

§ 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkola oraz wnoszenie opłat określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym), a dyrektorem przedszkola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szelków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Ruszczyński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/215/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Gminy w Szelkowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków. Ustawodawca określił termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia 2014 roku, jednocześnie obniżając na mocy powyższej ustawy od 1 września 2013 roku opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu do maksymalnej kwoty 1 zł za godzinę.

Ustawodawca upoważnił radę gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Mając na uwadze treść art. 14 ust. 5 i 5a, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, należało dostosować uchwałę Rady Gminy w Szelkowie określającą opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków do obowiązujących przepisów. Zakres zmian uzasadnia podjęcie nowej uchwały. Uchwała określa wysokość opłaty za świadczenia przedszkola samorządowego na terenie Gminy Szelków na poziomie maksymalnej opłaty ustalonej przez ustawodawcę. W uchwale zawarty został także przepis dopuszczający zmianę wysokości opłaty poprzez jej waloryzację w sposób określony w ustawie oraz, że zwaloryzowana opłata będzie równa maksymalnej opłacie, której wysokość ogłaszać będzie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym będzie dokonywana waloryzacja (art. 14 ust. 5e ustawy o systemie oświaty).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »