| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/222/2014 Rady Gminy Słubice

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[1])) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit.a i 5a oraz w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.[2])) – Rada Gminy uc hwala, co następuje :

§ 1. Przedszkole Samorządowe w Słubicach prowadzone przez Gminę Słubice zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie jest odpłatny.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w placówce w kwocie 1,00 zł. Kwota ta podlega waloryzacji, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola. Opłata miesięczna wnoszona  jest przez rodziców (opiekunów prawnych) z góry do dnia 10. każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłaty za wyżywienie dziecka określonej w odrębny sposób.

4. Nie nalicza się opłaty za każdy dzień nieobecności dziecka, począwszy od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego). Rozliczenie dni nieobecnych, jeżeli nie nastąpiło w opłacie miesięcznej za dany miesiąc, następuje przy opłacie miesięcznej za kolejny miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Słubicach, dla których organem prowadzacym jest Gmina Słubice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r, poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach. Ustawodawca określił  termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia 2014 r., przy czym opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu na mocy powyższej ustawy od 1 września 2013 r. obniżone zostały do maksymalnej kwoty 1,00 zł za godzinę.

Rada Gminy upoważniona została do określania wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędnych do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym Rada Gminy Słubice ustaliła opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe w Słubicach w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczetą godzinę wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w placówce.

Uchwała nie przewiduje częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


[1]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2013r., poz.645 i z 2014r., poz.379.

[2]) Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2003r., Nr 137, poz.1340; z 2004r. Nr 69, poz.624; Nr 109, poz.1161; Nr 273, poz.2703; Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz.788; Nr 122, poz.1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz.1400; Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043; Nr 208, poz.1532; Nr 277, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273; Nr 80, poz.542; Nr 115, poz.791; Nr 120, poz.818; Nr 180, poz.1280; Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416; Nr 145, poz.917; Nr 216, poz.1370; Nr 235, poz.1618; z 2009 Nr 6, poz.33; Nr 31, poz.206; Nr 56, poz.458; Nr 157, poz.1241; Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250; Nr 54, poz.320; Nr 127, poz.857; Nr 148, poz.991; z 2011r. Nr 106, poz.622; Nr 112, poz.654; Nr 139, poz.814; Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206; z 2012, poz.941 i poz.979; z 2013r., poz.87, poz.827, poz.1317 i poz.1650; z 2014r., poz.7, poz.290, poz.538, poz.598 i poz.642.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »