| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 26 czerwca 2014r.

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia w sprawie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 5c pkt. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie, przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,00zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, przekraczającą czas o którym mowa w ust. 1.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5. Miesięczna wysokość opłaty za płatne świadczenia ustalana jest, jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2 oraz liczby godzin, w czasie, których dziecko faktycznie korzystało ze świadczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »