| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/264/2014 Rady Gminy Łąck

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łąck lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 zm. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku  poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie Łąck i jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, a także określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których zastosowana ulga stanowić  będzie dla dłużnika pomoc publiczną
w rozumieniu odrębnych przepisów oraz wskazuje osoby uprawnione
do udzielania ulg.

2. Uchwała nie ma zastosowania do należności przypadających Gminie Łąck i jej jednostkom podległym, dla których szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania należności na raty określają odrębne przepisy.             

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. jednostce podległej – oznacza to jednostki budżetowe Gminy oraz samorządowe instytucje kultury powołane przez Gminę

2. należnościach – oznacza to wierzytelności pieniężne przypadające od dłużników Gminie Łąck i jej jednostkom podległym wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień  umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została spłacona – sumę odsetek i kosztów
jej dochodzenia, jeżeli wystąpiły.

3. uldze – oznacza to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty i rozłożenie na raty całości lub części należności.

§ 3. 1. Należności pieniężne, z zastrzeżeniem § 8, mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wskazują, że:

a) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

b) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a-d następuje z urzędu.

3. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 pkt. e następuje z urzędu lub na wniosek dłużnika.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika są inne osoby odpowiadające solidarnie
lub in solidum, należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych w ten sposób.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności jego możliwościami płatniczymi lub uzasadnionym interesem publicznym, na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem § 8, można odroczyć termin zapłaty, jeżeli wniosek wpłynie na 7 dni przed upływem terminu płatności  albo rozłożyć spłatę należności na raty, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

2. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części  należności nie objętej ulgą.

3. Szczegółowe warunki umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności  uregulowane zostaną w umowie zawartej z dłużnikiem (-kami).

4. Część należności nie objęta ulgą w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty
musi być w całości zapłacona przez dłużnika na dzień podpisania umowy.

5. Od należności rozłożonych na raty lub których termin zapłaty został odroczony, nie pobiera się odsetek za okres od dnia podpisania umowy o udzieleniu ulgi do upływu terminu zapłaty określonego w umowie.

6. Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci dwóch kolejnych rat bądź zaległość przekracza sumę dwóch rat w przypadku rozłożenia na raty, wierzytelność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 5. 1. W odniesieniu do należności przypadających Gminie Łąck oraz jej jednostkom    budżetowym Wójt Gminy Łąck, a w czasie jego nieobecności Zastępca Wójta, jest uprawniony do udzielenia ulgi.

2. Udzielenie ulgi:a. na wniosek następuje w formie pisemnej umowy zawartej z dłużnikiem b. z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli

3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia  woli wierzyciela po rozpatrzeniu wniosku dłużnika.

§ 6. 1. Wniosek dłużnika powinien zawierać w szczególności:

- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, NIP, KRS, miejsce zamieszkania    lub siedzibę i aktualny adres dłużnika,

- rodzaj i wysokość ulgi

- udokumentowane informacje o sytuacji majątkowej i rodzinnej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu, posiadany majątek albo bilans i rachunek zysków i strat z ostatnich 3 lat oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek wskazanych jako podstawa zastosowania ulgi wyszczególnionej we wniosku.

2. Podmiot właściwy do rozpoznania wniosku może żądać okazania oryginału dokumentu, którego kopia została załączona do wniosku lub jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

3. Wniosek nie spełniający wymogów, o których mowa w ust. 1 do czasu jego uzupełnienia przez dłużnika nie będzie rozpatrywany, a w przypadku nie uzupełnienia go w terminie 14 dni od skierowanego na piśmie wezwania, pozostanie bez rozpatrzenia, o czym należy wnioskodawcę pouczyć przy wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku.

4. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy, w związku z działalnością których powstały należności cywilnoprawne, oraz kierownicy jednostek podległych,  po rozpoznaniu wniosku, przygotowują projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia
i przedkładają do decyzji Wójtowi Gminy. Przed rozpoznaniem są   zobowiązani
do uzyskania potwierdzenia istnienia długu i kwoty wynikającej z ksiąg rachunkowych.

§ 7. 1. W przypadku należności jednostki podległej, w związku z działalnością,
której powstała należność cywilnoprawna, wniosek należy składać do kierownika jednostki będącej wierzycielem.

2. Kierownik jednostki lub komórek organizacyjnych w związku z działalnością,
których powstała należność cywilnoprawna dokonują weryfikacji i rozpoznania  wniosku oraz przygotowują projekty dokumentów dotyczących udzielenia ulgi
lub odmowy i przedkładają je Wójtowi Gminy, który podejmuje decyzję o udzieleniu lub  odmowie udzielenia ulgi.

3. W przypadku stosowania ulgi w odniesieniu do należności przypadających jednostkom podległym mającym osobowość prawną, kierownik tej jednostki przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada Wójtowi Gminy do akceptacji projekty dokumentów niezbędnych do udzielenia ulgi przed podjęciem decyzji o jej udzieleniu lub odmowie.

§ 8. 1. W stosunku do dłużników,  będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi zastosowanie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności lub jej części stanowi pomoc publiczną w znaczeniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) z wyłączeniem możliwości udzielania pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy określonej w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, oprócz wniosku, o którym mowa w § 6, również:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub  oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn zm.) które to przepisy w całości mają zastosowanie do trybu udzielania tej formy pomocy dla uprawnionych podmiotów.

§ 9. Udzielona ulga w spłacie należności może być cofnięta, jeżeli dowody na podstawie których  udzielono ulgi okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielenia ulgi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki


Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych stwarza możliwość stosowania ulg (umorzenie, odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty) w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. Stosowanie ulg jest możliwe tylko wówczas, gdy organ stanowiący jst określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskaże osoby uprawnione do udzielania ulg.

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »