| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/265/2014 Rady Gminy Łąck

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 6 ust. 1 pkt.2, art.14 ust.5 pkt 1 lit. a i 5a. oraz art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Łąck uchwala co następuje:

§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Łąck zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w dniach pracy przedszkola.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

3. Zwaloryzowana kwota opłaty pobierana będzie w maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłoszonej w sposób określony w ustawie o systemie oświaty.

§ 3. Opłata określona w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia, które to koszty ponoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych).

§ 4. Zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym oraz opłat za świadczenia przekraczające wymiar tych zajęć udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łąck.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 roku, poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Łąck.

Uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty tj. m.in. Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Łąck zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie znowelizowanego art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Ustawodawca upoważnił Radę Gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć.

Przewodniczący Rady


inż. Lech Drohomirecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »