| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013.594 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2. Uchwała nr 38/XI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie


Adam Zbigniew Kłosiński


Załacznik Nr 1

do Uchwały Nr 288/XXXIX/2014

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drobin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drobin określa:

1) Formy udzielania pomocy materialnej

2) Sposób ustalania wysokości przyznawanej pomocy materialnej

3) Sposób udzielania pomocy materialnej w formie stypendium i zasiłku szkolnego

§   2. Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013.182 z późń. zm.),

3)  ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 z póżn. zm.)

4) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy                z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256 poz. 2572                  z późn. zm.),

5) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę,                    o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej,(Dz. U. 2013.182                    z późn. zm.).

Rozdział II

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) Stypendium szkolne

2) Zasiłek szkolny

Rozdział III

stypendium szkolne

§ 4. 1.Stypendium szkolne może być udzielane w formach określonych w art. 90d ustawy                  o systemie oświaty.

2. Stypendium udzielone zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty realizowane jest poprzez zwrot za:

1) podręczniki szkolne, zeszyty, artykuły szkolne (przybory tj. bloki, flamastry, kredki, plastelina itp.)

2) słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, atlasy, itp.

3) strój na zajęcia sportowe WF tj.

a) koszulka sportowa 2 szt/rok szkolny

b) spodenki sportowe 2 szt/rok szkolny

c) dres 2 szt/rok szkolny lub zamiennie 2 bluzy, 2 pary spodni dresowych

d) buty sportowe 2 pary/rok szkolny

4) przybory do nauki zawodu, strój wymagany na zajęcia praktyczne

5) strój galowy zgodny z zapisem w statucie danej szkoły

6) okulary korekcyjne

7) bilet miesięczny

8) zakwaterowanie

9) wyżywienie

punkt 8) oraz 9) dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie

10) komputer, drukarka, tusz i papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne

11) abonament za Internet

l2) biurko, krzesło do biurka, lampka biurowa

3. w danym roku szkolnym faktury obowiązują z okresu wrzesień – czerwiec, przy czym wypłata następuje po otrzymaniu środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch terminach:

1) do dnia 31 grudnia za okres wrzesień – grudzień

2) do dnia 30 czerwca za okres styczeń - czerwiec

§ 5. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają warunki określone w art. 90b ust 3. i ust 4., oraz art. 90d ust 1. i ust 7 ustawy o systemie oświaty, zamieszkujący na terenie gminy Drobin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, alkoholizmu, wielodzietności itp.

§ 6. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 7. 1.Wysokość stypendium przyznawana uczniom określona jest w art.90d ust. 9 ustawy                 o systemie oświaty w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy                  o pomocy społecznej.

2. miesięczna wysokość stypendium wynosi:

1) poniżej 50% kryterium dochodowego – 200% zasiłku rodzinnego

2) powyżej 50% kryterium dochodowego – 150% zasiłku rodzinnego

§ 8. Stypendium przyznawane jest na zasadach określonych w art. 90n ust 2.-7. ustawy o systemie oświaty.

§ 9. 1.Wniosek w sprawie przyznania stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Piłsudskiego 12, I piętro, pokój nr 115 w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, wtedy należy wykazać zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

3. Wzór wniosku w sprawie stypendium szkolnego zostanie określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Rozdział IV

Zasiłek szkolny

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkującemu na terenie gminy Drobin na zasadach określonych w art.90e oraz art. 90n. ust. 2 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń w przypadku:

1) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego

2) nagłego pogorszenia się stanu zdrowia

3) zniszczenia mienia w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. nawałnic, huraganów, gradobicia, powodzi

4) innych szczególnych okoliczności

§ 11. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 12. 1. Wniosek w sprawie przyznania zasiłku szkolnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Piłsudskiego 12, I piętro, pokój nr 115 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego

3.Wzór wniosku w sprawie zasiłku szkolnego zostanie określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania

§ 14. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi               w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 ro postępowaniu egzekucyjnym                        w administracji (Dz. U. 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

§ 15. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.(Dz.U. z  2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)


Uzasadnienie

Zgodnie z art. Art. 90b. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Rada Miejska w Drobinie w drodze uchwały uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Drobin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »