| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/310/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/171/2006 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2006 r. i uchwały Nr XII/93/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 123, poz. 858, z   późn. zm.) - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Rozdział III W   regulaminie dostarczania wody i   odprowadzania ścieków wprowadza się zmianę polegającą na tym, że - w   § 7   ust.1 – skreśla się zapis „jeżeli wystąpi on z   pisemnym wnioskiem o   zawarcie Umowy”; Rozdział IV - § 12 otrzymuje brzmienie:„Rozliczenie z   Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie wodę i   zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie aktualnych przepisów dotyczących określania taryf, wzoru wniosku o   zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w   wodę i   zbiorowe odprowadzanie ścieków”; Rozdział V - § 16 ust. 1   otrzymuje brzmienie: „Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci wodociągowej lub kanalizacji jest odpłatne i   odbywa się na pisemny wniosek o   przyłączenie i   określenie warunków przyłączenie, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę uprawnioną i   ubiegającą się o   przyłączenie. ust. 1a. Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej jest odpłatne i   odbywa się na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w   tym art. 5   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminie. ust.1b. W   przypadku niedopełnienia przez posiadacza nieruchomości, obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta i   Gminy w   Białobrzegach lub na podstawie upoważnienia Zakładów Wodociągów i   Kanalizacji – Zakład Budżetowy w   Białobrzegach wyda, przewidzianą prawem decyzję nakazującą przyłączenie nieruchomości do tej sieci”. ust. 2, 3, 4, 5   – pozostają bez zmian Rozdział XI - § 39 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa , w   szczególności: 1. Ustawy z   dnia 7   czerwca o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   o zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z   późn.zm.) wraz z   przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 2. Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   Gminie (Dz.U. z   2012 r. poz. 391).  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji w   Białobrzegach.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty publikacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński


Uzasadnienie

Rada Miasta i   Gminy w   Białobrzegach Uchwałą XXXVIII/282/2014 z   dnia 27 stycznia 2014 r. upoważniła Dyrektora Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji w   Białobrzegach. do załatwiania indywidulanych spraw z   zakresu administracji publicznej, w   zakresie wydawania decyzji administracyjnych i   postanowień w   sprawie dotyczącej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i   gminy Białobrzegi. Uwzględniając powyższe upoważnienie zachodzi potrzeba wprowadzenie zmian w   regulaminie dostarczania wody i   doprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Rady Miasta i   Gminy B-gi Nr XXXIV/171/2006 z   dnia 27 lutego 2006 r. oraz Uchwałą Nr XII/93/2011 z   dnia 29 listopada 2011r. Jednocześnie proponujemy uaktualnienie regulaminu o   zmiany w   przepisach jakie nastąpiły od chwili zatwierdzenie regulaminu, a   które dotyczą zmiany zasad przyłączania odbiorców wody i   wytwórców ścieków do miejskich sieci wodociągowych i   kanalizacyjnych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »