| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-9(2)/2014/113/IXzm/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A. z siedzibą w Mszczonowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:

"Geotermia Mazowiecka" S.A.
z siedzibą w Mszczonowie
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", które posiada:

- numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000032217,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8381029481,


zawartego w piśmie z dnia 14 lipca 2014 r., znak: L.dz. 1285/2014, które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 15 lipca 2014 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiam


zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji akt zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 6 grudnia 2013 r. nr OWA-4210-52(12)/2013/113/IX/ARy, na okres obowiązywania do dnia 31 grudnia 2014 r.


U Z A S A D N I E N I E


Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 10 grudnia 1998 r. Nr WCC/699/113/W/3/98/MJ, z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia 10 grudnia 1998 r., Nr PCC/728/113/W/3/98/MJ, z późn. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.,


Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Mszczonowa, Błonia, Ożarowa Mazowieckiego, Żyrardowa oraz Sochaczewa.


Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 6 grudnia 2013 r. nr OWA-4210-52(12)/2013/113/IX/ARy, z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2014 r.


Pismem z dnia 14 lipca 2014 r., znak: L.dz. 1285/2014, Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem
o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku z koniecznością uwzględnienia podatku akcyzowego oraz cen i stawek opłat paliwa gazowego, wynikających z aktualnych taryf dostawców tego paliwa do Przedsiębiorstwa.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowniach opalanych gazem ziemnym wysokometanowym.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym", tj. istotny wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego (wynikającą z ustawy
z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1231)) w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła. Przedsiębiorstwo uwzględniło w kalkulacji przychodów, stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w zmianie taryfy dla ciepła, ceny i stawki opłat związane z dostarczaniem paliwa gazowego przedstawione w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2013 r. nr DRG-4212-15(18)/2013/652/VI/AG, z późn. zm., oraz w taryfie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 grudnia 2013 r. nr DRG-4212-10(19)/2013/22378/I/AIK/PD/KGa, z późn. zm.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 45 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, a koszty paliwa gazowego (uwzględniające podatek akcyzowy) stanowią podstawową pozycję kosztów dostarczania ciepła do odbiorców.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam DobrowolskiNiniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.


Specjalista Eliza Sztylko


Otrzymują:

1. "Geotermia Mazowiecka" S.A., ul. Społdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów

2. Wojewoda Mazowiecki


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-9(2)/2014/113/IXzm/ESz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »