| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Radzanów

z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzanów

Na podstawie art. 19 ustawy z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z   2006r., Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala:  

Tytuł I.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I   ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GMINY RADZANÓW  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Radzanowie na terenie gminy Radzanów, w   tym prawa i   obowiązki Zakładu oraz Odbiorców.  

§   2.   Użyte w   regulaminie określenia oznaczają:  

1)   odbiorca usług –każdy, kto korzysta z   usług wodociągowo-kanalizacyjnych z   zakresu zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy;  

2)   okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i   odprowadzania ścieków określony w   umowie;  

3)   umowa – umowa o   zaopatrzeniu w   wodę i   odprowadzaniu ścieków, o   której mowa w   art. 6;  

4)   urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy, mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujących się na przyłączu kanalizacyjnym;  

5)   ustawa – ustawa z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z   2006r. Nr123, poz. 858 ze zm.);  

6)   ścieki – wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe z   wyjątkiem gnojówki i   gnojowicy;  

7)   wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;  

8)   wodomierz indywidualny – wodomierz zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego, mierzący zużycie wody w   lokalu lub w   punktach czerpalnych wody;  

9)   wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilości wody pobranej z   własnych ujęć wody;  

10)   Zakład – samorządowy zakład budżetowy nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi działalność usługową w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanów;  

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD W   ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I   ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE  

§   3.   1.   Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz odpowiednie ciśnienie utrzymywane w   miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej i   ilość oraz jakość odbieranych ścieków określa umowa.  

2.   Wskaźniki charakteryzujące poziom usług są określone w   przepisach ustawy oraz w   pozwoleniu wodno - prawnym.  

§   4.   1.   Zakład, zgodnie z   przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:  

1)   zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w   wymaganej ilości i   pod odpowiednim ciśnieniem w   sposób ciągły i   niezawodny,  

2)   dostawę wody o   jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,  

3)   budowę urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w   zakresie wynikającym z   wieloletniego planu rozwoju i   modernizacji,  

4)   zakup, zainstalowanie i   utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i   zawarciu umowy,  

5)   zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w   sposób ciągły i   niezawodny, a   także jakość odprowadzanych ścieków,  

6)   regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody oraz kontrolowania przyjmowanych do kanalizacji ścieków pod względem ich zgodności z   obowiązującymi normami,  

7)   informowanie Wójta Gminy Radzanów o   jakości dostarczanej wody i   przyjmowanych ścieków, nie rzadziej niż raz w   roku i   na każde żądanie.  

2.   Zakład ma prawo do kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.  

§   5.   1.   Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z   usługi zaopatrzenia w   wodę i   odbioru ścieków w   sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a   w szczególności do:  

1)   Utrzymania przyłączy i   instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych w   stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w   wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,  

2)   zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z   instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z   instalacji centralnego ogrzewania, poprzez zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych,  

3)   utrzymania pomieszczenia, w   którym zainstalowany jest wodomierz główny, w   stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i   oddziaływanie zakłócające jego prawidłowe działanie, a   przede wszystkim zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych i   skutkami niskich temperatur oraz zalaniem wodą,  

4)   utrzymywania przyłącza w   stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w   przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w   posiadaniu Zakładu,  

5)   informowania Zakładu o   własnych ujęciach wody, w   celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,  

6)   udostępnienia Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i   instalacji zasilanych z   tych ujęć oraz instalacji kanalizacyjnej, a   także połączonych z   siecią własnych instalacji jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład,  

7)   wykorzystywania wody z   sieci wodociągowej wyłącznie w   celach i   na warunkach określonych w   umowie,  

8)   umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu wstępu na teren nieruchomości i   do pomieszczeń w   celach określonych przepisami art. 7   ustawy,  

9)   wykorzystywania przyłącza wodno – kanalizacyjnego wyłącznie na użytek własny zgodnie z   jego przeznaczeniem,  

10)   ponoszenia kosztów związanych z   zainstalowaniem, utrzymywaniem i   lokalizacją urządzeń pomiarowych i   wodomierzy indywidualnych,  

2.   Odbiorcy usługi zaopatrzenia w   wodę i   odprowadzania ścieków nie wolno przemieszczać wodomierza ani urządzenia pomiarowego, zakłócać jego funkcjonowania, zrywać umieszczonych na nim plomb i   osłon oraz wykorzystywać instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej do uziemiania urządzeń elektrycznych, dokonywać nasadzeń na trasie sieci i   przyłączy wodociągowych.  

3.   Odbiorcy usługi odbioru ścieków bytowych nie wolno wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i   ścieków a   także substancji żrących i   toksycznych określonych w   art.9 Ustawy.  

4.   Dostawca ścieków, który zamierza wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe jest zobowiązany stosować się do przepisów zawartych w   art.10 i   art. 11 Ustawy.  

§   6.   1.   Jeżeli w   trakcie eksploatacji instalacji albo przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w   posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przeciwdziałania zagrożeniom.  

2.   W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Zakładu, Zakład ma prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia włącznie z   zamknięciem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.  

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I   TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z   ODBIORCAMI USŁUG  

A.   Postanowienia ogólne  

§   7.   Postanowienia umów zawieranych przez Zakład z   Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i   obowiązków stron wynikających z   przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§   8.   1.   Umowa określa szczegółowe prawa i   obowiązki stron, w   tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.  

2.   W przypadku, gdy przyłącza nie są w   posiadaniu Zakładu, odpowiedzialność Zakładu za zapewnienie ciągłości i   jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.  

3.   Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i   odprowadzenia ścieków.  

4.   Jeżeli umowa o   zaopatrzenie w   wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i   przyłączy wodociągowych lub instalacji i   przyłączy kanalizacyjnych z   urządzeniem pomiarowym włącznie.  

§   9.   1.   Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z   zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2.   Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:  

1)   gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,  

2)   na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.  

§   10.   1.   Zmiana warunków umowy następuje w   drodze aneksu do umowy sporządzonego w   formie pisemnej.  

2.   Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w   czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji  

§   11.   W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu skutkującej zmianą Odbiorcy, Zakład zawiera umowę z   nowym Odbiorcą z   zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.  

B.   Zasady zawierania umów  

§   12.   1.   Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci wodno -kanalizacyjnej znajdującej się w   posiadaniu Zakładu lub osoby korzystającej z   nieruchomości o   nieuregulowanym stanie prawnym.  

2.   Wraz z   wnioskiem, o   którym mowa w   ust. 1, osoba ubiegająca się o   przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Zakładowi dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.  

3.   Zakład może określić wzór wniosku o   zawarcie umowy.  

§   13.   1.   Jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowym umowa zawierana jest z   ich właścicielem lub zarządcą.  

2.   Na wniosek właściciela lub zarządcy, o   którym mowa w   ust.1 umowa może być zawarta z   osobami korzystającymi z   lokali znajdujących się w   budynku wielolokalowym po spełnieniu przesłanek określonych w   ustawie lub za zgodą Zakładu w   przypadku ich nie spełnienia..  

§   14.   Strony podpisują umowę w   terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o   zawarcie umowy.  

C.   Zasady rozwiązywania umów.  

§   15.   1.   Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z   zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w   umowie.  

2.   Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w   siedzibie Zakładu lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.  

§   16.   1.   Umowa może być rozwiązana w   drodze porozumienia stron.  

2.   Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z   chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.  

§   17.   1.   Umowa wygasa w   przypadku:  

1)   śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,  

2)   zakończenia postępowania upadłościowego w   celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej Zakładem.  

2.   Umowa zawarta z   osobą korzystającą z   lokalu w   budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w   ust. 1, również w   razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Zakład z   właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w   której znajduje się lokal.  

§   18.   Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.  

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W   OPARCIU O   CENY I   STAWKI OPŁAT USTALONE W   TARYFACH  

§   19.   Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w   wodę i   odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z   Odbiorcami, wyłącznie w   oparciu o   ceny i   stawki opłat określone w   ogłoszonych taryfach.  

§   20.   Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i   nie dłuższy niż sześć miesięcy.  

§   21.   1.   Wejście w   życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.  

2.   Stosowanie przez Zakład cen i   stawek opłat wynikających z   nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o   ich wysokości.  

3.   Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i   stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.  

§   22.   1.   Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.  

2.   W przypadku budynku wielolokalowego, w   którym Odbiorcami są również osoby korzystające z   poszczególnych lokali, Zakład wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z   lokali.  

3.   Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 7   dni od daty dokonania odczytu lub – w   sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalona na innej podstawie niż wskazania wodomierza – do końca okresu obrachunkowego.  

4.   Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i   odprowadzone ścieki w   terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Opóźnienia w   zapłacie uprawniają Zakład do naliczania odsetek w   wysokości ustawowej.  

5.   Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.  

§   23.   1.   Ilość wody dostarczonej do nieruchomości i   odprowadzonych z   nieruchomości ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.  

2.   W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, określonych zgodnie z   rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 27 ustawy.  

3.   W przypadku zawarcia umów z   osobami korzystającymi z   lokali w   budynkach wielolokalowych, ilość wody dostarczanej do lokalu i   innych punktów czerpalnych ustala się na podstawie wodomierzy indywidualnych zainstalowanych na koszt właściciela lub zarządcy budynku albo na koszt osoby korzystającej z   lokalu.  

4.   W przypadku niesprawności wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z   okresu 3   miesięcy przed wystąpieniem awarii, a   jeśli nie jest to możliwe – w   analogicznym okresie roku ubiegłego lub ustalone jako iloczyn średniodobowego zużycia w   roku ubiegłym i   liczby dni niesprawności wodomierza.  

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  

§   24.   Osoba ubiegająca się o   przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Zakładowi wniosek o   przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:  

1)   imię i   nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,  

2)   adres do korespondencji,  

3)   w przypadku osób prawnych odpis z   właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,  

4)   określenie rodzaju instalacji i   urządzeń służących do odbioru usług,  

5)   określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, ilości i   rodzaju ścieków odprowadzonych,  

6)   wskazanie nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub odprowadzone ścieki,  

7)   wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody, odprowadzania ścieków.  

§   25.   1.   Do wniosku, o   którym mowa w   § 24 osoba ubiegająca się o   przyłączenie do sieci powinna załączyć:  

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z   nieruchomości, której dotyczy wniosek, a   w przypadku nieruchomości o   nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w   stosunku do nieruchomości,  

2)   mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o   której mowa w   ust.1 względem istniejących sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej oraz innych obiektów i   urządzeń uzbrojenia terenu,  

2.   Zakład jest zobowiązany przygotować i   bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.  

§   26.   1.   Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w   terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o   którym mowa w   § 24 wraz z   kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o   podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „ Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.”. W   razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w   terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o   którym mowa w   § 24, informuje o   tym osobę ubiegającą się o   podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.  

2.   Dokument, o   którym mowa w   ust. 1   powinien co najmniej:  

1)   wskazywać miejsce i   sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w   tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego itp.,  

2)   wskazywać maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,  

3)   wskazywać wymagania dotyczące ilości i   jakości odprowadzanych ścieków,  

4)   wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1   rok.  

§   27.   1.   Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z   Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i   sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i   sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.  

2.   Spełnienie warunku wskazanego w   ust. 1   nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład, który wydał „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości.  

3.   Osoba ubiegająca się o   przyłączenie nieruchomości do sieci w   celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o   którym mowa w   ust. 1   przekłada Zakładowi odpowiednie dokumenty i   informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i   informacji Zakład doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o   podłączenie nieruchomości wraz z   wydanymi „ Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.  

4.   Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o   którym mowa w   ust. 1   w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i   informacji wskazanych w   wykazie, o   których mowa w   ust. 3.  

§   28.   Przed zawarciem umowy Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych w   formie końcowego protokołu odbioru.  

Rozdział 6.
SZCZEGÓLNE, DODATKOWE WARUNKI ODBIORU ŚCIEKÓW OD DOSTAWCÓW ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ JEDNOSTEK WPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKÓW DO PUNKTÓW ZLEWANYCH ZA POMOCĄ WOZÓW ASENIZACYJNYCH  

§   29.   1.   Umowy z   dostawcami ścieków przemysłowych oraz umowy odbioru ścieków z   wozów asenizacyjnych powinny zawierać warunki, jakimi powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej, uwzględniające obowiązujące przepisy oraz wysokość i   sposób naliczania kar umownych za przekroczenie tych warunków.  

2.   Zakładowi przysługuje również prawo dochodzenia od dostawców ścieków odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody poniesionej przez nie w   związku z   przekroczeniem przez dostawcę ścieków warunków jakim ścieki te powinny odpowiadać.  

§   30.   1.   Miejscem poboru prób ścieków jest ostatnia studzienka na przyłączu kanalizacyjnym licząc od strony budynku, łączącym wewnętrzna instalację kanalizacyjna w   nieruchomości Odbiorcy Usług z   siecią kanalizacyjną, za która nie ma czynnych włączeń instalacji kanalizacyjnych Odbiorcy Usług, a   w przypadku braku studzienki przyjmuje się, że miejsce to stanowi granica nieruchomości, chyba ze strony w   umowie postanowią inaczej. W   przypadku ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych miejscem poboru prób ścieków jest zawór spustowy wozu asenizacyjnego. Pobór prób odbywa się zgodnie z   zawartą z   dostawcą umową o   wprowadzaniu nieczystości ciekłych do systemu kanalizacji sanitarnej taborem asenizacyjnym.  

2.   Pobór prób do analizy dokonywany jest przez pracowników Zakładu po powiadomieniu Odbiorcy Usług o   tym fakcie.  

§   31.   Jedynym dozwolonym miejscem wprowadzania do sieci kanalizacyjnej ścieków wywożonych wozami asenizacyjnymi, lub innym tego typu sprzętem z   opróżnianych zbiorników bezodpływowych (szamb, itp.) są punkty zlewne określone w   umowie z   dostawcą ścieków. W   każdym innym miejscu zrzut ścieków jest zabroniony.  

§   32.   1.   Odbiór ścieków w   punktach zlewnych odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Zakład z   dostawca ścieków posiadającym zezwolenie na prowadzenie wywozu ścieków na danym terenie.  

2.   W umowie, o   której mowa w   ust. 1, określa dopuszczalne warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki oraz tryb uiszczania należności za dostarczone ścieki.  

§   33.   1.   Do punktów zlewnych nie mogą być wprowadzane odpady stałe ani osady ze zbiorników bezodpływowych.  

2.   Dostawca ścieków odpowiada za jakość dostarczanych do punktów zlewnych ścieków.  

3.   Zakład ma prawo kontrolować skład odprowadzanych ścieków. W   razie przekroczenia dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń, Zakład ma prawo nałożyć kary umowne zgodnie z   postanowieniami umowy oraz wypowiedzieć umowę.  

Rozdział 7.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH  

§   34.   1.   Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w   wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a   w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody.  

2.   Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.  

3.   Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w   przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i   modernizacji urządzeń wodociągowych i   kanalizacyjnych, opracowane na podstawie studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Rozdział 8.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA  

§   35.   1.   W ramach prac związanych z   odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zdolności wykonanych prac z   wydanymi przez siebie „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” oraz z   projektem przyłącza.  

2.   Określone w   warunkach przyłączenia próby i   odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.  

3.   Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.  

4.   Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny w   zakresie wskazanym w   warunkach technicznych w   dwóch egzemplarzach, z   których jeden dostarcza się do Zakładu a   drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.  

§   36.   1.   Termin odbioru przyłącza, Zakład uzgadnia z   Odbiorcą. Termin nie może być dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy.  

2.   Wyniki prób i   odbiorów, o   których mowa w   ust. 2   są potwierdzane przez strony w   sporządzanych protokołach.  

§   37.   Wzory zgłoszenia odbioru oraz końcowego protokołu odbioru określa Zakład.  

§   38.   1.   Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:  

a)   dane identyfikujące inwestora i   adres przyłącza,  

b)   termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,  

c)   inne warunki odbioru, np. badanie wody pod względem mikrobiologicznym – skład i   rodzaj ścieków.  

2.   Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:  

a)   dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),  

b)   skład i   podpisy członków komisji dokonującej odbiór,  

c)   uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a   realizacją przyłącza.  

Rozdział 9.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W   PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I   ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I   WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKÓW  

§   39.   1.   Zakład ma obowiązek poinformowania Odbiorców o   planowanych przerwach lub ograniczeniach w   dostawie wody lub odprowadzania ścieków w   sposób zwyczajowo przyjęty z   wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.  

2.   Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w   sposób zwyczajowo przyjęty, o   zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w   dostawie wody lub odprowadzania ścieków, o   ile czas ich trwania przekracza 6   godzin.  

3.   W przypadku budynków wielolokalowych Zakład może o   zdarzeniach wskazanych w   ust. 2   poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o   ile planowany czas trwania przerwy w   dostawie wody lub odprowadzania ścieków nie przekracza 12 godzin.  

4.   W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w   dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i   poinformować o   tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.  

5.   Za wode pobrana z   zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i   stawek opłat określonych w   obowiązującej taryfie.  

6.   Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w   przypadkach i   na warunkach określonych w   art.8 Ustawy.  

Rozdział 10.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A   W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWAIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W   SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W   DOSTAWIE WODY I   ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW  

§   40.   1.   Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:  

1)   prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o   zaopatrzenie w   wodę lub odprowadzanie ścieków,  

2)   warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,  

3)   występujących zakłóceń w   dostawach wody,  

4)   występujących awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,  

5)   planowanych przerw w   świadczeniu usług.  

2.   Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w   terminie nie dłuższym niż 3   dni.  

3.   Jeżeli prośba o   udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Zakład udziela odpowiedzi w   tej samej formie w   terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o   informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w   jednej z   form wskazanych w   ust. 2.  

4.   Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w   ust. 2   i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w   ust. 2   i 3   informuje o   tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o   informację i   wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.  

§   41.   1.   Każdy Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Zakład umowy, w   szczególności ilości i   jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.  

2.   Reklamacja jest zgłaszana w   formie pisemnej.  

3.   Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w   terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty złożenia w   siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji.  

4.   W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w   całości lub w   części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i   prawne.  

§   42.   1.   Zakład jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z   Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o   przyłączenia do sieci, w   tym za przyjmowanie i   rozpatrywanie reklamacji.  

2.   Stosowana informacja zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z   Odbiorcami i   osobami ubiegającymi się o   przyłączenie oraz do przyjmowania i   rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy winna, być wywieszona w   siedzibie Zakładu.  

§   43.   1.   W siedzibie Zakładu winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:  

1)   aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i   stawek opłat,  

2)   tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i   odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy,  

3)   wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,  

4)   tekst jednolity ustawy o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z   wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.  

§   44.   1.   Zakład ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z   ważnych powodów, w   szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a   także przyczynami technicznymi.  

2.   Zakład ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w   związku z   wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Zakład wolny jest od odpowiedzialności w   szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:  

1)   działania siły wyższej, w   tym zwłaszcza sił przyrody,  

2)   działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności, w   tym samego Odbiorcy,  

3)   potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a   także potrzeb przeciwpożarowych.  

Rozdział 11.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE  

§   45.   Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z   sieci będącej w   posiadaniu Zakładu są:  

a)   jednostki ochotniczej straży pożarnej z   terenu gminy Radzanów,  

b)   jednostka Państwowej Straży Pożarnej w   Mławie,  

c)   inne jednostki ochotniczej i   zawodowej straży pożarnej uczestniczące w   akcji gaśniczej.  

§   46.   Pobór wody na cele przeciwpożarowe z   sieci będącej w   posiadaniu Zakładu dokonywany jest w   miejscach uzgodnionych z   Zakładem, a   przede wszystkim z   hydrantów przeciwpożarowych.  

§   47.   Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z   sieci będącej w   posiadaniu Zakładu zobowiązani są do:  

a)   powiadomienia Zakładu o   miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,  

b)   pisemnego powiadomienia o   szacunkowej ilości wody zużytej, najpóźniej w   następnym dniu roboczym po zakończeniu akcji.  

§   48.   1.   Zakład obciąża Gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w   taryfie. Zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe ustala umowa zawarta pomiędzy Zakładem a   Gminą.  

2.   Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z   sieci.  

Rozdział 12.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   49.   1.   W sprawach nieregulowanych Regulaminem zastosowanie ma Ustawa z   dnia 7   czerwca 2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 z   późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.  

2.   Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.  

3.   W przypadku odbioru jednej z   usług tj. wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy stosować tylko przepisy dotyczące danej usługi.  

§   50.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy z   dnia 25 czerwca 2008 Nr XV/87/2008 w   sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Radzanów.  

§   51.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   52.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radzanów  


Antoni   Rajnik

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/196/2014
Rady Gminy Radzanów
z dnia 9 lipca 2014 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1   do uchwały nr 196  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »