| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX.344.2013 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn. pn.Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2013rok zmniejsza się łączną planowaną kwotę dochodów o 1 098 419,00zł, w tym dochody bieżące zmniejsza o 452,00zł i dochody majątkowe zmniejsza się o 1 097 967,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Plan dochodów budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 39 015 429,25zł, w tym:

- dochody bieżące – 37 254 708,25zł,

- dochody majątkowe – 1 760 721,00 zł.

§ 2. 1. W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013pn. Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2013 rokzmniejsza się o łączną planowaną kwotę wydatków o kwotę 452,00zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 452,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 2.Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianach ogółem wynosi 45 609 391,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 34 642 286,91zł,,

- wydatki majątkowe – 10 967 104,58zł.             

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn.„Dotacje udzielone w

2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.                           

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 2a 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok pn.„Plan wydatków majątkowych

gminy Halinów na 2013 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej i częściowej zmiany nazwy dla przedsięwzięć w poz. 16 i poz.29 w tabeli Nr 5 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013 wg poniższego zestawienia:

Lp

Dział

Rozdz

§

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota przedsięwzięcia

1

2

3

4

5

6

7

16

600

60016

6050

Hipolitów

Odwodnienie ulicy Cisowej i ul. Cedrowej poprzez wykonanie drenażu
( w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja dróg gminnych”)

22 234,70

29

600

60016

6060

Okuniew

Zakup materiałów na wykonanie 100m² chodnika od ul.Pułtuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko

10 000,00

§ 6. W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI/278/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok paragraf 2 ust.1, ust.2 i ust.3 otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 593 962,24 zł, sfinansowany przychodami

pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 682 983,67 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 597 967,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 313 011,57 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 427 253,00zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 516 274,43 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 500 000,00 zł,

c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej 1 097 967,00 zł,

d) wolnych środków w kwocie 313 011,57 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 833 290,76zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 532 290,76 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 301 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.344.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.344.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.344.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.344.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX.344.20013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września
2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok:

Zmiana w planie dochodów budżetowych:

- dochody bieżące:

Dział 756,- rozdział 75621- zmniejszenie planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z mniejszymi wpływami z budżetu państwa,

Dział 758, rozdział 75814- zwiększenie dochodów o dotację z tytułu zwrotu 30% wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Dział 801, rozdział 80104- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty tj. zmniejszeniu wysokości tych opłat do 1,00zł za godzinę zajęć powyżej 5 godzin.

Dział 900, rozdział 90002-wprowadzono plan z tytułu dochodów z kar umownych płaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów z gospodarstw indywidualnych.

- dochody majątkowe:

Dział 700, rozdział 70005- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia gminnego

( brak pozytywnych rozstrzygnięć przetargowych z zakresu sprzedaży mienia gminnego).

Dział 758, rozdział 75814- zwiększenie dochodów o dotację z tytułu zwrotu 30% wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Dział 900, rozdział 90001- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji w ramach PROW na realizację zadania pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" w związku z procedurą refundacji wydatków przez Urząd Marszałkowski trwającą do 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność (wniosek zostanie złożony na początku listopada br.), istnieje ryzyko, że środki te zostaną zwrócone do budżetu dopiero w przyszłym roku. Gmina Halinów w celu zbilansowania budżetu zamierza złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w/w/ zadania. Spłata pożyczki nastąpi ze zwrotu środków z budżetu Unii

Europejskiej.

Zmiana plan wydatków budżetowych:

- Dział 600 -zmniejszenie wydatków bieżących-przesunięto je na wydatki inwestycyjne.

- Dział 750- zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej za 2013 rok na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

-Dział 801 i Dział 854-zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 w celu zwiększenia wydatków w rozdz.80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Dział 921 -w rozdziale 92109 zmniejszono plan wydatków o dotację na zlecanie realizacji zadań z zakresu kultury podmiotom w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 926- zwiększono plan wydatków bieżących na zajęcia sportowe ( wynagrodzenie trenera).

3.Zmiana w załączniku Nr 1 dot.zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Halinów wynika ze zmian dokonanych w budżecie,

4.Zmiana w tabeli nr 2a.zmiany planu wydatków majątkowych na 2013 rok,

5.Zmiana w tabeli Nr 5 dot.zmiany planu przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »