| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/310/13 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 530.724,01 zł.

2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 3.460,65 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.101.761,- zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 49.111.664,31 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 1.990.096,69 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 296.358,81 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 823.622,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.086.152,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.203.406,18 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.882.746,63 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.015.608,19 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.015.608,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 851.230,81 zł (wolne środki),które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 708.373,81 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,

2) Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia”,

3) Nasielskiego Ośrodka Kultury,

4) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Wiceprzewodniczący Rady


Jerzy Lubieniecki


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/310/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.xls


Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 530.724,01 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.460,65 ,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się o łączna kwotę 5.054 ,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: o kwotę 54,- zł pozostałe odsetki oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.000,- zł,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.036,01,-zł z uwagi na wykonany plan, w tym: pozostałe odsetki o kwotę 5.000,- zł , wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.036,- zł oraz otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 0,01 zł,

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejsza się plan o kwotę 3.460,65 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-57/13,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 33,- zł, z uwagi na wykonany plan,

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 146.427,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 6.114,- zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 6.200 ,- zł, podatek od spadków i darowizn o kwotę 12.533 ,- zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 502,- zł, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 23.382,-zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 87.593,- zł, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 497,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.560,- zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 4.046,- zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan dochodów zwiększa się o kwotę 134.941,- zł, w tym: wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.531,- zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 130.410,- zł (druga transza dotacji na wychowanie przedszkolne za m-c XI-XII)

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.900,-zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 52.584,- zł w związku z pismami nr WPS-I.946.3.199.2013.JG, FIN-I.3111.17.129.2013, FIN-I.3111.17.123.201 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 98.316,- zł w związku z pismami nr FIN-I.3111.17.111.2013, FIN-.3111.17.113.2013, FIN-I.3111.17.114.2013, FIN-I.3111.17.112.2013, FIN-I.3111.17.115.2013 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.333,- zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 296.358,81,- zł oraz zwiększa się o kwotę 823.622,17 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o łączną kwotę 50.462,01 zł plan wydatków w tym: zwiększa się o kwotę 34.467,01,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, 15.995- zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Miękoszyn i Studzianki,

- w dziale 710 „Działalność usługowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51.168,- zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się o kwotę 47.000,- zł oraz zwiększa o kwotę 149.400,-zł plan wydatków w związku przewidywanym wykonaniem planu.

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zmniejsza się o kwotę 3.460,65,- zł plan wydatków w związku z pismem nr DWW-3101-57/13 z Krajowego Biura Wyborczego o zmniejszeniu dotacji,

- W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się o kwotę 30.050,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 30.050,- zł plan wydatków w związku z pismem Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o kwotę 75.300,16,- zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 238.546,16 zł, w tym: dokonuje się przeniesień, zmniejszeń oraz zwiększeń zgodnie z pismami: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.11.2013 z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym z 19.11.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 19.11.2013r , Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie z 18.11.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z 18.11.2013, zwiększa się o kwotę 50.000,- zł dotację na niepubliczne przedszkola w Nasielsku, zwiększa się o kwotę 1.350,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz z pismem Dyrektora ZOSiP nr ZOSiP.3026.6.2013 z dnia 19.11.2013,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się o kwotę 82.060,- zł oraz zwiększa o kwotę 82.562,- zł plan wydatków, w tym: zmniejsza się o kwotę 71.710 ,- zł plan wydatków na zadanie „Modernizacja i przystosowanie budynku (znajdującego się na terenie stadionu sportowego w Nasielsku) na ośrodek profilaktyki” oraz o kwotę 10.350,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu, zwiększa się o kwotę 502,- zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz o kwotę 82.060,- w związku z przewidywanym wykonaniem planu,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 7.400,-zł wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych oraz zwiększa się o kwotę 150.900,- zł w związku z pismami od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu dotacji,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się o kwotę 100.492,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.770,- zł wydatki bieżące zgodnie z pismami: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 19.11.2013r., Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie z 18.11.2013r, Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku nr PG1.25.301.10.2013 z 15.10.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasielsku nr SP.3011.11.2013 z 18.11.2013r, oraz pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.28.2013 z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 3.560,- zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.550,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się o kwotę 10.000,- zł dotację w związku z pismem Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej nr BP-0808-3/2013,

- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o kwotę 250,- zł plan wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem planu na utrzymanie stadionu miejskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »