| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/2/13 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 595 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241– z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/4/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku – uchwale budżetowej na 2013 rok Powiatu Piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 180.273.182 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 163.473.149 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 16.800.033 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 180.257.399 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 164.829.007 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.428.392 zł  zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.603.029 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 32.618.812 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 15.783 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych oraz wykup obligacji komunalnych.;

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 289.979 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.;

7) § 19 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 731.547 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.;

8) § 26 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 50.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 21.400.000 zł.;

9) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o 49.916.961 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 175.018 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 50.091.979 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

10) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2013 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu o 162.735 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

11) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 29.115.200 zł i zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu o 20.964.496 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

12) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów i planowanych wydatków o 44.055 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

13) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2013”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Maria Mioduszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/2/13
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »