| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 674/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 października 2013r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 – uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 11.851.262,39 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 22.413.132,55 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 751.819.473,28 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.476.712,39 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 15.715.132,62 zł. tj. do kwoty 687.197.231,25 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.374.550,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.697.999,93 zł. tj. do kwoty 64.622.242,03 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 8.421.524,16 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 18.983.394,32 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 788.062.077,22 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.817.564,57 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 5.312.719,07 zł., tj. do kwoty 659.046.024,26 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.603.959,59 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 13.670.675,25zł. tj. do kwoty 129.016.052,96 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet gminy;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 65.031,84 zł. z czego:  Miejski Ogród Zoologiczny o kwotę 65.031,84 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów 1.271,51 zł. w zakresie wpływów z usług 6.000,00 zł. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 57.760,33 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki i darowizny na rzecz gminy o kwotę 200,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w ppkt Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 8.000.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy o łączną kwotę 74.175,75 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 604,59 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od środków transportowych o kwotę 470.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w pkt Opłata adiacencka o kwotę 80.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku o kwotę 30.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 27.029,95 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 4.769,99 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 880.000,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 60.000,00 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4.080,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5.693.299,94 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.004.699,99 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w ppkt Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 8.000.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od nieruchomości o kwotę 5.336.995,57 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet powiatu;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 6.000,00 zł. z czego:  Miejski Zarząd Dróg o kwotę 4.000,00 zł. w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.500,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów – 1.500,00 zł.  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia o kwotę 2.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów - 2.000,00 zł. w części Dochody bieżące , w poz. Dochody własne, w pkt Spadki i darowizny na rzecz powiatu o kwotę 550,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 14.471,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu o łączną kwotę 750,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 646.517,90 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 56.611,37 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 1.282.450,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 152.100,00 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 2.985,30 zł. z czego:  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.985,30 zł. w zakresie grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.985,30 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.027.467,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 323.843,63. zł. w części „Dochody bieżące ”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 19.761,12 zł. RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 11.851.262,39 zł.  RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 22.413.132,55 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały;

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały;

7) w § 7 w ust. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku”;

8) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.422.762,95 zł; dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 25.793.983,00 zł. w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.773.786,59 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.181.878,49 zł. w ust. 3. pozostałe dotacje na łączną kwotę 25.578.287,61 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”. Ponadto w ww. załączniku w pkt B w dziale 853, rozdział 85395 w celu prawidłowego przekazania dotacji celowej przenosi się kwotę 10.000,00 zł. z zadania Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej na zadanie Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.

9) w § 11 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok”;

10) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”;

11) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok”.

12) w § 15 w ust. 2 pkt 4) kwotę 2.500.000,00 zł. zastępuje się kwotą 3.000.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do uchwały nr 674

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik10.pdf

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 674/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik11.pdf

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »