| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 692/XLII/2013 Rady Miasta Płocka

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 – uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 3.497.367,99 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 32.386.566,97 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 715.480.558,87 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.212.431,95 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 15.010.806,78 zł. tj. do kwoty 677.900.009,73 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.284.936,04 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 17.375.760,19 zł. tj. do kwoty 37.580.549,14 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 8.355.041,14 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 37.244.240,14 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 767.723.162,81 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.947.397,42 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 12.339.402,22 zł., tj. do kwoty 658.824.648,52 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.407.643,72 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 24.904.837,90 zł. tj. do kwoty 108.898.514,29 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet gminy;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 327.861,90 zł. z czego:  Straż Miejska o kwotę 2.130,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 6.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł.  Placówki oświatowe o łączną kwotę 164.731,90 zł. w tym w zakresie: - wpływów z różnych dochodów – 420,00 zł. - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 123.923,31 zł. – wpływów z różnych opłat – 1.088,59 zł. - wpływów z usług – 39.300,00 zł.  Centrum Widowiskowo-Sportowe o kwotę 155.000,00 zł. w tym w zakresie: - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90.000,00 zł. - wpływów z usług – 65.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja Ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 157.521,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 18.795,03 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z opłat, w ppkt Opłata targowa o kwotę 60.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy o łączną kwotę 11.073,10 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę 3.500,10 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę 11.861,34 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od środków transportowych o kwotę 65.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Wpływy z usług o kwotę 25.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody z najmu o kwotę 4.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 291.489,87 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 1.002.800,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o łączną kwotę 5.007,50 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 5.000,00 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 176.550,00 zł. z czego:  Placówki oświatowe o kwotę 168.550,00 zł. w tym zakresie: - wpływów z różnych dochodów – 3.650,00 zł. - wpływów z usług – 164.900,00 zł.  Centrum Widowiskowo-Sportowe o kwotę 8.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych opłat w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy o kwotę 9.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy o kwotę 9.300,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z opłat, w ppkt Opłata skarbowa o kwotę 190.651,81 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.659.457,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 2.439.098,97 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w ppkt Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.000.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 28.823,50 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4.069,20 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 127.200,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 26.179,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 752.800,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 6.000.000,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.736.224,84 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

Budżet powiatu;ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 86.048,61 zł. z czego:  Miejski Urząd Pracy o kwotę 3.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 45.400,00 zł. w tym zakresie: - wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 5.200,00 zł. - wpływów z różnych dochodów – 35.200,00 zł. - wpływów z różnych opłat – 5.000,00 zł.  Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” o kwotę 35.603,61 zł. w zakresie wpływów z usług  Placówki oświatowe o kwotę 2.045,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu o kwotę 615,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 5.000,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę 2.300,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody powiatu o kwotę 800,00 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Subwencja Ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 141.566,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 298.990,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku powiatu, w ppkt Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 450,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 972.688,54 zł.  ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY: w części Dochody bieżące, w poz. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 1.491.591,30 zł. w części Dochody bieżące, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.265,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 152.100,00 zł. w części Dochody majątkowe, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 7.581.256,35 zł. RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 3.497.367,99 zł.  RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 32.386.566,97 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały;

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały;

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 30.990.243,00 zł.; oraz dotacje celowe dla działających na terenie miasta niepublicznych żłobków prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na kwotę 95.400,00 zł.; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.874.077,31 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.183.016,28 zł. pozostałe dotacje – 25.562.887,61 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”. Ponadto w związku z koniecznością zastosowania prawidłowego charakteru przekazywanej dotacji dla żłobków przesuwa się w części B. w pozycji Żłobki, w dziale 853, w rozdziale 85305 kwotę 98.700,00 zł. z kolumny dotacja podmiotowa do kolumny dotacja celowa.

8) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2013 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do uchwały nr 692

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 692/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »