| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 128.607 zł do wysokości 62.804.194,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 128.607 zł do wysokości 65.713.014,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie: „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 930 230,00

128 607,00

9 058 837,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

79 000,00

130,00

79 130,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

55 800,00

130,00

55 930,00

85216

Zasiłki stałe

627 000,00

109 477,00

736 477,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

627 000,00

109 477,00

736 477,00

85295

Pozostała działalność

152 388,00

19 000,00

171 388,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

60 000,00

19 000,00

79 000,00

Razem:

62 675 587,75

128 607,00

62 804 194,75

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 lipca 2013 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 128.607 zł do wysokości: 62.804.194,75 zł.

Uzasadnienie:
Dział 852 rozdział 85213, 85216, 85295-dokonano zmian

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.52.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.85, poz. 25) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami).

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 10 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.53.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zmianami).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.65.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

6 644 100,40

0,00

6 644 100,40

75011

Urzędy wojewódzkie

517 220,00

0,00

517 220,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

10 000,00

35 000,00

4270

Zakup usług remontowych

15 000,00

- 10 000,00

5 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 462 033,74

0,00

5 462 033,74

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

370 696,74

- 20 000,00

350 696,74

4260

Zakup energii

72 860,00

20 000,00

92 860,00

851

Ochrona zdrowia

440 000,00

0,00

440 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

394 000,00

0,00

394 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 800,00

- 2 494,00

8 306,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 000,00

- 10 000,00

12 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 700,00

5 000,00

47 700,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 8 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

38 000,00

15 494,00

53 494,00

852

Pomoc społeczna

11 368 334,00

128 607,00

11 496 941,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

94 000,00

130,00

94 130,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

94 000,00

130,00

94 130,00

85216

Zasiłki stałe

819 000,00

109 477,00

928 477,00

3110

Świadczenia społeczne

819 000,00

109 477,00

928 477,00

85295

Pozostała działalność

234 188,00

19 000,00

253 188,00

3110

Świadczenia społeczne

229 900,00

19 000,00

248 900,00

Razem:

65 584 407,75

128 607,00

65 713 014,75

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 lipca 2013

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 128.607 zł. do wysokości 65.713.014,75 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75023– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 851 rozdział 85154– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85213, 85216, 85295– dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 8 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.52.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.85, poz. 25) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami).

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 10 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.53.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zmianami).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 22 lipca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 Nr FIN-I.3111.17.65.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zmianami).

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 lipca 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

756

400 000

75618

400 000

0480

400 000

851

404 000

304 000

146 806

15 200

4 000

100 000

85153

10 000

10 000

4210

3 000

3 000

4300

7 000

7 000

85154

394 000

294 000

146 806

15 200

4 000

100 000

2820

4 000

4 000

4 000

3030

8 400

8 400

4010

128 500

128 500

128 500

4040

8 306

8 306

8 306

4110

12 000

12 000

12 000

4120

3 200

3 200

3 200

4170

10 000

10 000

10 000

4210

47 700

47 700

4260

2 000

2 000

4270

2 000

2 000

4300

53 494

53 494

4350

1 000

1 000

4370

1 000

1 000

4410

500

500

4430

500

500

4440

4 400

4 400

4610

7 000

7 000

6050

100 000

100 000

Ogółem

400 000

404 000

304 000

146 806

15 200

4 000

100 000

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »