| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/292/14 Rady Gminy w Orońsku

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego w Łaziskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz 594 z póżn. zm. ) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j.Dz. U. z 2014r., poz. 715 ) Rada Gminy w Orońsku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin określający zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego:

- boiska wielofunkcyjnego – rekreacyjnego  położonego w Łaziskach – załącznik nr 1,

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Orońsku i na terenie boiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Ciepiela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/292/14
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 26 września 2014 r.

REGULAMIN
korzystania z boiska  wielofunkcyjnego – rekreacyjnego  zlokalizowanego w Łaziskach , gmina Orońsko.

1. Boisko wielofunkcyjne –rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową zlokalizowane jest w miejscowości Łaziska  na działce nr.ewid.58.

2. Właścicielem boiska jest Gmina Orońsko.

3. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:

- boisko do piłki nożnej,

- boisko do koszykówki ,

- boisko do piłki siatkowej,

- boisko do tenisa ziemnego

4. Boisko wielofunkcyjne –rekreacyjne jest ogólnodostępnym nieodpłatnie obiektem do rekreacji , wypoczynku, spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców miejscowości Łaziska  oraz Gminy Orońsko.

5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego lub tzw. obuwie „turf”.

6. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie boiska wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekunów prawnych.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:

1) palenia tytoniu ;

2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych środków odurzających;

3) wprowadzania zwierząt ;

4) poruszania się pojazdami (rowery, skutery, itp.);

5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji;

6) wchodzenia na elementy konstrukcyjne obiektu;

7) używania butów piłkarskich z metalowymi i plastikowymi korkami oraz kolców;

8) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.

8. Korzystanie z poszczególnych urządzeń przez dzieci winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic, opiekun prawny lub osoba  upoważniona przez rodzica, opiekuna prawnego do opieki nad dzieckiem.

9. Rodzice /opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

10. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z obiektu odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.

11. Korzystanie ze wszystkich urządzeń obiektu musi  odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

12. Zabrania się niszczenia nawierzchni, urządzeń, oraz pozostałych elementów obiektu. Osoby niszczące  ponoszą  odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody  na zasadach określonych w odrębnych przepisach ( kodeks cywilny i karny).

13. Zabrania się wstępu osobom , których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

14. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach   mających miejsce na obiekcie należy poinformować Urząd Gminy w Orońsku  lub dzwonić pod jeden z numerów alarmowych:

a. Pogotowie ratunkowe  - 999;

b. Straż pożarna – 998;

c. Policja   - 997;

d. Ogólny numer alarmowy  - 112;

e. Urząd Gminy w Orońsku – 48 6185900 - 09

15. Gmina Orońsko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste   pozostawione na obiekcie przez użytkowników.

16. Gmina Orońsko nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu , niezgodnie z regulaminem i poza godzinami funkcjonowania , a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.

17. Wszystkich korzystających z boisk obowiązują ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku , czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »