| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

-

8 144

Dział

852

Pomoc społeczna

-

8 144

Rozdz.

85295

Pozostała działalność

-

8 144

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

8 144

- po stronie wydatków:

zmniejszyć:

zwiększyć:

Ogółem:

286 917

295 061

Dział

750

Administracja publiczna

7 000

57 000

Rozdz.

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 000

7 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 000

§

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

-

2 000

§

4430

Różne opłaty i składki

7 000

-

Rozdz.

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

50 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

50 000

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10 310

10 310

Rozdz.

75416

Straż gminna (miejska)

10 310

10 310

§

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

-

400

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

9 910

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 200

-

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

-

§

4430

Różne opłaty i składki

3 160

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

950

-

Dział

758

Różne rozliczenia

51 837

-

Rozdz.

75818

Rezerwy ogólne i celowe

51 837

-

§

4810

Rezerwy

51 837

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

109 270

111 107

Rozdz.

80101

Szkoły podstawowe

35 547

38 854

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

840

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 710

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

21 636

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

3 972

§

4270

Zakup usług remontowych

-

10 476

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

-

460

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

45

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

90

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32 902

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

1 470

Rozdz.

80104

Przedszkola

35 744

35 744

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 360

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

160

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

554

22 971

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

2 069

§

4270

Zakup usług remontowych

2 059

1 824

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 288

390

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

6 720

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

175

50

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 900

1 700

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 095

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

-

20

§

4430

Różne opłaty i składki

568

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 734

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

851

-

Rozdz.

80110

Gimnazja

32 527

32 527

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

15 585

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

400

§

4270

Zakup usług remontowych

-

200

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

16 342

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

750

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

300

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

400

-

§

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

680

-

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 597

-

Rozdz.

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1 900

1 900

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 900

1 900

Rozdz.

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2 082

2 082

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 082

§

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 082

-

Rozdz.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 470

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 470

-

Dział

851

Ochrona zdrowia

5 500

5 500

Rozdz.

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

5 500

5 500

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

5 500

§

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

-

Dział

852

Pomoc społeczna

98 000

106 144

Rozdz.

85206

Wspieranie rodziny

8 000

-

§

4430

Różne opłaty

8 000

-

Rozdz.

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

43 000

84 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

80 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

4 000

§

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

43 000

-

Rozdz.

85215

Dodatki mieszkaniowe

-

7 000

§

3110

Świadczenia społeczne

-

7 000

Rozdz.

85216

Zasiłki stałe

47 000

-

§

3110

Świadczenia społeczne

47 000

-

Rozdz.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

-

7 000

§

4220

Zakup środków żywności

-

6 000

§

4410

Podróże służbowe krajowe

-

1 000

Rozdz.

85295

Pozostała działalność (zadania zlecone)

-

8 144

§

3110

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)

-

8 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)

-

144

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000

5 000

Rozdz.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5 000

5 000

§

4260

Zakup energii

5 000

-

§

4270

Zakup usług remontowych

-

5 000

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8 144 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8 144 zł

§ 3. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »