| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1102/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                       

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 25 000 zł

Dział

851

OCHRONA ZDROWIA

25 000

Rozdz.

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

25 000

§

2360

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

25 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 25 000 zł

Dział

851

OCHRONA ZDROWIA

25 000

Rozdz.

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

25 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

25 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.             

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.             

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.             

Na wniosek Referatu Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł z zakupu usług pozostałych na dotacje celowe w celu realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. W kształtowanie polityki gminy w obszarze problematyki alkoholowej, w tym także profilaktyki dzieci i młodzieży coraz częściej włączają się organizacje pozarządowe. Zadania realizowane są w różnych formach i miejscach, m. in. w świetlicach, do których uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych dysfunkcją (problem alkoholowy lub narkotykowy). Gmina w swych działaniach ma do spełnienie szereg zadań z zakresu np. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Często zadania te są powierzane do realizacji, przy wsparciu finansowym gminy, organizacjom pozarządowym działającym lokalnie, przez co dobrze rozpoznającym środowisko. Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »