| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1171/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:             

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 4 999 821

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

140 000

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

140 000

§

0760

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

140 000

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3 669 607

Rozdz.

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

530 000

§

0360

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

400 000

§

0910

ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

130 000

Rozdz.

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

49 000

§

0490

WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

49 000

Rozdz.

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1 000 000

§

0020

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1 000 000

Rozdz.

75624

DYWIDENDY

2 090 607

§

0740

WPŁYWY Z DYWIDEND

2 090 607

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

280 342

Rozdz.

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

280 342

§

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

58 996

§

2990

WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

65 496

§

6330

DOTACJE CELOWE OTRZYM ANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN

7 000

§

6680

WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

148 850

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

847 872

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

121 509

§

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

121 509

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

726 363

§

2030

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

726 363

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

62 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

62 000

§

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

62 000

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 14 584 163

Dział

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1 546 163

Rozdz.

75615

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

546 163

§

0500

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

546 163

Rozdz.

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

1 000 000

§

0500

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

1 000 000

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

13 038 000

Rozdz.

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

13 038 000

§

6297

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

13 038 000

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 6 585 184

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100 000

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

100 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

100 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 248 500

Rozdz.

70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

193 500

§

4260

ZAKUP ENERGII

193 500

Rozdz.

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

2 000 000

§

4590

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

2 000 000

Rozdz.

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

55 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

55 000

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

179 168

Rozdz.

75023

URZĘDY GMIN

159 168

§

4019

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

45 490

§

4017

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

45 490

§

4179

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 853

§

4177

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 853

§

4429

PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

13 241

§

4427

PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

13 241

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

20 000

Dział

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

192 300

Rozdz.

75416

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

17 500

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

5 000

§

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

4 500

§

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

5 000

§

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

3 000

Rozdz.

75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

174 800

§

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

800

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

37 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

137 000

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 473 400

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

704 860

§

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

673 000

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

1 860

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

30 000

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

14 330

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

4 330

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

10 000

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

936 000

§

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

936 000

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

750 800

§

2540

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY

711 000

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

9 800

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

30 000

Rozdz.

80114

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

50 662

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

10 503

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

35 095

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

5 064

Rozdz.

80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

3 748

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

3 085

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

532

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

131

Rozdz.

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

5 000

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

2 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

3 000

Rozdz.

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

8 000

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

8 000

Dział

852

POMOC SPOŁECZNA

102 000

Rozdz.

85206

WSPIERANIE RODZINY

22 000

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

22 000

Rozdz.

85216

ZASIŁKI STAŁE

80 000

§

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

80 000

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

61 600

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

26 600

§

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

16 600

§

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

10 000

Rozdz.

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

35 000

§

3240

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

35 000

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 228 216

Rozdz.

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

972 341

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1 041

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

249

§

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

3 210

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

547

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

17 294

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

950 000

zgodnie z załącznikiem nr 2

Rozdz.

90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

40 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

40 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

161 825

§

4217

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2 832

§

4219

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

2 833

§

4307

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

12 038

§

4309

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

12 038

§

6059

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

66 043

zgodnie z załącznikiem nr 2

§

6057

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

66 041

zgodnie z załącznikiem nr 2

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

54 050

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

29 050

zgodnie z załącznikiem nr 1

§

4390

ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

25 000

§ 4.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            5 000 000             

§ 994

Przelewy na rachunki lokat

5 000 000

§ 5.

Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            7 999 158             

§ 991

Udzielone pożyczki i kredyty

5 000 000

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 999 158

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                           

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza

                           

                                         


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1171/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1171/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik2.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.             

W związku z większymi wpływami dochodów niż pierwotnie planowano zwiększa się dochody o kwotę 4 999 821 zł z tytułu:             

* wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu,             

* podatku od spadków i darowizn,

* odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

* podatku dochodowego od osób prawnych,

* dywidend,

* wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,

* wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 996 zł. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 r. oraz decyzją Nr 229 z dnia 23 października 2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 847 872 zł w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r.

Jednocześnie w związku z mniejszymi wpływami niż pierwotnie planowano zmniejsza się dochody o kwotę 14 584 163 zł z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; środki z tytułu płatności końcowej dotyczącej projektu współfinansowanego z funduszu spójności.

Na wnioski Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zmniejsza się zaoszczędzone wydatki o kwotę 6 585 184 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych i wydatków inwestycyjnych znajduje się w załącznikach do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się rozchody o kwotę 5 000 000 zł przeznaczone na pożyczkę dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o. jednocześnie zwiększając rozchody na lokatę środków na okres przekraczający rok budżetowy. Zmniejsza się również rozchody w § 992 z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 2 999 158 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »