| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/353/2013 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 3 października 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ,lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. ,258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.  Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 119 022,00 zł,.

2. Dochody po zmianie  wynoszą 50 354 078,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 45 624 284,11 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4 729 794,45 zł,

- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 215 549,00 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 834 571,00 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 54 918 049,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 44 109 069,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 808 980,43 zł,

- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 564 971,18  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 211 746,00  zł , obligacji w kwocie 3 500 000, 00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 852 225,18 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 223 991,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2 223 991,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 760 019,00  zł , pożyczek w wysokości 463 972,00 zł,) .

3. Przychody budżetu w wysokości 6 787 962,18 zł, rozchody w wysokości 2 223 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  oraz obligacji zaciąganych na :

1) sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 711 746 zł.,

2) spłatę wcześniej   zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 223 991 zł.

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.- 800 000 zł.,

2) Biblioteki- 238 557 zł ,

3) Przedszkola – 192 500 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marcin Fabisiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/353/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 3 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody uchwała nr XXXV/353/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/353/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 3 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki uchwała XXXV/353/2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/353/2013
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 3 października 2013 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3,4,5 do uchwały XXXv/353/2013


Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

Zmieniono plan dochodów bieżących:

1) Dział 720 Informatyka

a) Rozdział 72095 Pozostała działalność Wieliszewski Internet – zwiększenie o kwotę 27 000zł utworzenie nowego  §0580 na dochody z tytułu kar za niedotrzymanie umowy.

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 91 287 zł – wpływ dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy, środki z rezerwy celowej przeznaczonej z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września.

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 735zł utworzenie nowego §0920 na pozostałe odsetki związane z projektem Dziecięca Akademia Przyszłości.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 142 000zł i zmniejszenie o kwotę 10 000zł zabezpieczenie środków na umowę uzupełniającą do zadania „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Wieliszew”.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 80 000zł na utrzymanie lokali komunalnych przez TBS.

3) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 Rady gmin – zwiększenie o kwotę 22 000zł na diety radnych.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę – 32 253zł na prowizje sołtysów oraz na pozostałe usługi i bieżące wydatki.

c) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 81 000zł – zabezpieczenie środków na materiały promocyjne oraz organizację imprez promocyjnych.

4) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 30 000zł  zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 823 350 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 153 528zł i zmniejszenie o kwotę 2 100zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

c) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 420 744 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013 oraz na zadania statutowe przedszkoli, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z 18 września 2013r.; zmniejszenie o kwotę 65 000zł zapewnienie środków na nowe zadanie jednoroczne „Zakup zmywarko-wyparzacza” do PS2 w Wieliszewie oraz zabezpieczenie bieżących wydatków.

Zmniejszenie o kwotę 60 000 zł. z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

d) Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 315 489 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

e) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne  - zwiększenie o kwotę 52 800 zł i zmniejszenie o kwotę 4 800zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013 oraz na bieżące wydatki.

f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 284 911zł i zmniejszenie o kwotę 9 600zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

g) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o kwotę 73 700zł i zmniejszenie o kwotę 2 500zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

6) Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 48 099zł – zapewnienie środków na zakup usług od innych jst.

b) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 12 323zł pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 5 100zł i zwiększenie o kwotę 5 320zł – zabezpieczenie wydatków zgodnie z wydanymi decyzjami oraz utworzenie §4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

d) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 1 800zł pozostają wolne środki.

e) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 9 800zł – zabezpieczenie wydatków zgodnie z wydanymi decyzjami.

f) Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 5 300zł – pozostają wolne środki.

g) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 38 256zł pozostają wolne środki.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zwiększenie o kwotę 113 136 zł i zmniejszenie o kwotę 3 050 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie o kwotę 91906zł i zmniejszenie o kwotę 3 400zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenia do końca roku 2013.

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejszenie o kwotę 3 200 zł w celu zabezpieczenia bieżących wydatków.

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 12 000zł zabezpieczenie środków na zakup energii.

9) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5 000zł na remonty w hali sportowej w Wieliszewie.

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 169,50 na składki ZUS oraz zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 000zł na organizację zawodów judo oraz Wieliszewskiego Biegu Jesieni.

Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wodociąg na osiedlu Dębowa” - pozostają wolne środki.

2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej” zabezpieczenie wydatków na wykonanie przyłącza wodociągowego.

3) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie w wysokości 25 000 zł. na zadaniu „Boisko os. 600-lecia Wieliszew” – zapewnienie środków do realizacji zadania.

Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 25 000zł na zadaniu „Budowa wodociągów na terenie Gminy Wieliszew (odpłatne przejmowanie infrastruktury)” – pozostają wolne środki;

- zwiększenie o kwotę 5 000zł na zadaniu „Wodociągowanie środkowo – zachodniej części Gminy Wieliszew” – zabezpieczenie brakujących środków do realizacji zadania.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 5 000zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Zakup zmywarko-wyparzacza”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Zawadzka-Siesicka, MarokoArt.com

MarokoArt.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »