| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/567/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 j.t.; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594 j.t., z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/549/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 84.328.964,- zł, w tym:

1) dochody bieżące: 74.884.117,- zł;

2) dochody majątkowe: 9.444.847,- zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. . Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 88.206.164,- zł.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

2. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę 73.599.474,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 57.160.449,- zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 35.225.002,-zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 21.935.447,- zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 6.012.377,-zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.090.865,- zł.

4. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.606.690,- zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. . Ustala się limit zaciąganych zobowiązań w tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie:

a) 3.877.200,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) 1.322.800,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

6. W §9 ust. 1 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:

9.1.1.b) przesunięciach w planie rocznych zadań inwestycyjnych, określonych w zestawieniu Nr 4, pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu;.

§ 2. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 6, obejmujące plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/567/2014
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »