| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 15/2014 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3, do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.382,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 42.319.060,62 zł, w tym: - dochody bieżące 31.695.834,39 zł, - dochody majątkowe 10.623.226,23 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 1.382,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 42.804.356,55 zł, w tym: - wydatki bieżące 28.697.262,24 zł - wydatki majątkowe 14.107.094,31 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.382,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, które po zmianie wynoszą 4.561.711,29 zł.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

mgr Beata Szczepankowska


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. do § 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 1.382,29 zł, jak niżej: W dziale 852- rozdziale 85215 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.1.2014 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 1.382,29 zł. do § 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 1.382,29 zł, jak niżej: W dziale 010 – rozdziale 01095- zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł, które przenosi się w całości na zakup usług, W dziale 600- rozdziale 60095 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 884,50 zł, które przenosi się w całości do rozdziału 60014 na różne opłaty i składki, W dziale 758 – rozdziale 75818 – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł, W dziale 801 – rozdziale 80101 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.400,00 zł, które przenosi się w całości na wpłaty na PFRON, zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 2.000,00 zł, W dziale 852 – rozdziale 85214 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł, - rozdziale 85215 – zwiększa się świadczenia społeczne i zakup materiałów o kwotę 1.382,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 11 lutego 2014 r.
Zalacznik3.docx

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »