| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 513/XLI/14 Rady Miasta Milanówka

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/ i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 r. ( M.P. z 2014 r. poz. 718) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Milanówka w 2015 roku w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,74 zł od 1 m2 pow. użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka


mgr Maria Sobczak


Uzasadnienie

do uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta Milanówka w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w danym roku kalendarzowym. Podstawę do określenia przez Radę stawek podatku od nieruchomości stanowią stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów. Stawki te corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen jest ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 lipca 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz. 575), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %). Rada Miasta Milanówka nie może uchwalić stawek wyższych od stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718). Burmistrz Miasta Milanówka w przedłożonym projekcie uchwały wnioskuje o przyjęcie stawek podatku od nieruchomości w wysokości takiej jak w roku podatkowym 2014. Odstąpiono od podwyższenia stawek podatku od nieruchomości ze względu na ich znikomą wysokość i małe wpływy w budżecie miasta, które szacuje się na kwotę w wysokości 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »