| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Borowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 roku poz. 718). Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujący sposób:

1. Od sprzedaży artykułów branży przemysłowej:

- opłata dzienna do 10 m² zajętej powierzchni 10,00 zł

- za każdy następny rozpoczęty metr powyżej 10 m² 1,00 zł

2. Od sprzedaży kwiatów:

- opłata dzienna 10,00 zł

3. Od sprzedaży przez indywidualnych producentów sprzedających warzywa i owoce:

- opłata dzienna 2,00 zł

4. Od sprzedaży ze straganu:

- opłata dzienna do 10 m² zajętej powierzchni 20,00 zł

- za każdy następny metr powyżej 10 m² 1,00 zł

§ 2.

Wysokość opłaty targowej wymienionej w § 1 pkt. 1 i 4 nie może przekroczyć 767,68 złotych dziennie.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa.

§ 5.

1. Wyznaczenie inkasenta opłaty targowej oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określona została w Uchwale Rady Gminy Borowie Nr XIV/87/2004 z dnia 31 marca 2004 roku.

2. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty targowej będący drukiem ścisłego zarachowania.

3. Inkasent pobierający opłatę targową rozlicza się przekazując wpływy z opłaty targowej do kasy Urzędu Gminy w każdy ostatni dzień roboczy miesiąca za dany miesiąc.

§ 6.

Traci moc uchwała NR XXXIII/180/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »