| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/ 7 /2014 Rady Gminy Pacyna

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594[1])), art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz .849 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. ( M.P. z 2014r., poz. 718 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Pacyna na rok 2015:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m² powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową,

2) budynki lub ich części, grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, kultury i sportu,

3) grunty i budynki lub ich części oraz budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1,  pkt 1, 2 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »