| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/ 7 /2014 Rady Gminy Pacyna

z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz.594[1])), art.5 ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz .849 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. ( M.P. z 2014r., poz. 718 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Pacyna na rok 2015:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m² powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, grunty zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową,

2) budynki lub ich części, grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, kultury i sportu,

3) grunty i budynki lub ich części oraz budowle służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1,  pkt 1, 2 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kołodziejczyk


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »