| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut sołectwu Wikcinek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 46/VI/2003 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw gminy Nowa Sucha.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357/XLV/2014
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 30 października 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WIKCINEK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Wikcinek jest jednostką pomocniczą Gminy Nowa Sucha, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa Wikcinek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,

2) statutu Gminy Nowa Sucha,

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Obszar sołectwa Wikcinek wyznaczają granice administracyjne wsi Wikcinek.

2. Granice sołectwa Wikcinek określa załącznik nr 1 do Statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa

§ 3. 1. Sołectwo realizuje zadania gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz zadania przekazywane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

1) współpraca z organami Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców sołectwa,

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców,

3) zapewnienie udziału mieszkańców Sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i turystyki,

4) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

5) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego,

6) współpraca z pozostałymi sołectwami w zakresie wspólnych przedsięwzięć,

7) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na swoim terenie,

8) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości warunków życia mieszkańców Sołectwa.

§ 4. Zadania określone w § 3 Sołectwo realizuje w szczególności przez:

1) realizowanie na swoim obszarze zadań i kompetencji przekazywanych przez organy gminy do wykonywania z ich upoważnienia,

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3) inicjowanie działań organów Gminy wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności sołectwa i jego obszaru,

4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących mieszkańców Sołectwa i jego obszaru,

5) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących Sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego możliwości.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa oraz zakres ich kompetencji

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy,

2) Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która ma zadania pomocnicze i opiniodawczo-doradcze.

§ 6. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 3, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,

2) wyrażenie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawnymi lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,

3) uchwalanie programów działania Sołectwa,

4) przyjmowanie porządku obrad Zebrania Wiejskiego,

5) występowanie z wnioskiem do organów Gminy w sprawie zmiany Statutu Sołectwa,

6) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawach dotyczących społeczności lokalnej,

7) określanie sposobu korzystania ze składników mienia stanowiących własność gminy przekazanych Sołectwu do zarządzania i korzystania,

8) wnioskowanie o przeznaczenie środków budżetowych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego,

9) ustalanie propozycji i wniosków do projektu budżetu gminy na każdy rok budżetowy i przedkładanie ich Wójtowi,

10) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z sąsiednimi Sołectwami.

§ 7. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.

2. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej upływa wraz końcem kadencji Rady Gminy.

3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

4. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna i ma charakter społeczny.

5. Jawność działania Sołtysa i Rady Sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej i uchwałami Zebrania Wiejskiego.

6. Za pełnienie funkcji Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowej, o ile Rada Gminy tak postanowi w odrębnej uchwale.

§ 8. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 9. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego, udział w sesjach Rady Gminy Nowa Sucha oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem i przepisami prawa.

2. Do kompetencji Sołtysa w szczególności należy:

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i prowadzenie ich obrad,

2) przedkładanie na Zebraniu Wiejskim projektów uchwał, programów działania będących przedmiotem obrad,

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i prowadzenie ich obrad,

4) organizacja wykonania uchwał i ustaleń Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,

5) składanie wniosków w imieniu Sołectwa na sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach Sołtysów,

7) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

8) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

9) kierowanie akcją pomocy w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta,

10) wykonywanie innych zadań wynikających ze spraw bieżących Sołectwa, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o problemach Sołectwa oraz jego potrzebach odpowiednio do Wójta oraz Radzie Gminy,

11) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 10. 1. Dokumentację Sołectwa prowadzi Sołtys.

2. Dokumentacja Sołectwa zawiera w szczególności: Statut Sołectwa, uchwały Zebrania Wiejskiego, protokoły z Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, sprawozdania oraz korespondencję dotyczącą Sołectwa.

3. Po upływie kadencji Sołtys przekazuje dokumentację Sołectwa nowemu Sołtysowi.

§ 11. 1. Na Sołtysie spoczywa obowiązek zapewnienia obsługi techniczno-biurowej Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Sołtys może wyznaczyć członka Rady Sołeckiej lub innego uczestnika Zebrania Wiejskiego.

3. Obsługę przebiegu Zebrania Wiejskiego podczas wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta zapewnia Urząd Gminy Nowa Sucha.

Rozdział 4.
Rada Sołecka

§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką, która ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób/łącznie z Sołtysem/.

3. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej bezpośrednio na zebraniu, na którym ma być dokonany wybór członków Rady Sołeckiej.

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

5. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa w jego pracy, a w szczególności następujących zadań:

1) udzielanie Sołtysowi pomocy w wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,

2) przygotowywanie na zlecenie Sołtysa projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, programów pracy Sołectwa oraz planów rozwoju miejscowości, inicjatyw działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców, przedkładanych przez Sołtysa na zebraniu wiejskim,

3) współpracowanie w zakresie określonym przez Sołtysa z organizacjami pozarządowymi.

6. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa również poprzez wydawanie opinii.

7. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

8. Sołtys powinien powiadomić Radę Sołecką w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Sołeckiej.

9. Radny Gminy posiadający mandat z Sołectwa powinien być zapraszany na posiedzenia Rady Sołeckiej.

§ 13. 1. Sołtys nie jest związany opinią Rady Sołeckiej.

2. W razie nieuwzględnienia opinii Rady Sołeckiej pozostali jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

Rozdział 5.
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14. 1. Prawo uczestniczenia i wybierania w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.

2. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji,

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,

3) głosowania,

4) składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia lub deklaracji.

4. W Zebraniu Wiejskim może uczestniczyć Wójt lub jego przedstawiciele, zabierać głos i składać oświadczenia poza porządkiem obrad.

5. W Zebraniu Wiejskim mogą również uczestniczyć radni Rady Gminy Nowa Sucha i inne osoby zaproszone.

6. W przypadku gdy przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień.

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4) na wniosek Wójta Gminy lub Rady Gminy,

5) na wniosek radnego lub radnych z okręgu wyborczego, w obrębie którego leży Sołectwo.

2. Jeśli Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty, o których mowa w ust. 1, pkt. 2-5, Zebranie Wiejskie może zwołać Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

3. Odrębne zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich wyborczych określa się w rozdziale VI statutu.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta powinno odbyć się najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 17. 1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nieważności zebrania z przyczyn, o których mowa w ust. 1, po 30 minutach następuje powtórzenie zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

3. Porządek obrad ustala podmiot wnioskujący o zwołanie Zebrania Wiejskiego.

4. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka Zebrania Wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad.

5. Wniosek o zmianę porządku obrad przyjmuje się większością głosów.

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych.

7. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

8. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

9. Zebranie Wiejskie może wyznaczyć inną osobę na przewodniczącego Zebrania Wiejskiego, z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

10. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) odebrania głosu,

3) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

4) przywołania do porządku w przypadku niewłaściwego zachowania uczestników Zebrania Wiejskiego.

11. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta, obradom przewodniczy Wójt lub osoba przez niego wyznaczona

12. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim potwierdzają swoją obecność na liście obecności.

§ 18. 1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie dolicza się do żadnej grupy.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki, z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

4. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę i miejsce zebrania, imię i nazwisko prowadzącego zebranie, ilość osób biorących udział w zebraniu, opis wniosków, opinii, uchwał, wyniki głosowania. Do protokołu dołącza się listę obecności.

5. Protokoły z Zebrań Wiejskich przechowuje się przez okres 5 lat.

6. Uchwały Zebrania Wiejskiego sporządza się na piśmie. Uchwały podpisuje Sołtys.

7. Uchwały Zebrania Wiejskiego ogłasza się na terenie Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 19. 1. Uchwały wraz z protokołem Zebrania Wiejskiego Sołtys lub członek Rady Sołeckiej przedkłada Wójtowi w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem, Statutem Gminy lub Statutem Sołectwa są nieważne.

3. Wójt, w terminie 30 dni od daty przedłożenia uchwały stwierdza jej nieważność w całości lub w części powiadamiając o tym Radę Gminy.

Rozdział 6.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie i wybory uzupełniające

§ 20. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Nowa Sucha na dzień przypadający w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. W zarządzeniu Wójt Gminy określa miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania.

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ich przyczyny.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, a wtedy obowiązki Sołtysa pełni osoba wyznaczona przez Radę Sołecką spośród jej członków.

4. Kandydować w wyborach Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej może osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa i posiada bierne prawo wyborcze (osoba mająca prawo wybieralności) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.

3. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Gminy.

4. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt, na podstawie stałego rejestru wyborców według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień wyborów.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej lub ich odwołanie są tajne.

2. Głosować można tylko osobiście.

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym, w składzie trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.

4. Wójt ma prawo wyznaczenia 1 członka komisji skrutacyjnej spośród mieszkańców lub pracowników samorządowych.

5. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) objaśnienie zasad głosowania,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyników głosowania i wyników wyborów,

6) sporządzenie protokołów głosowania.

7. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 23. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów dla dokonania wyboru Sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi być obecny na Zebraniu Wiejskim i wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.

4. Komisja skrutacyjna zamyka listy kandydatów na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk i odebraniu od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie.

§ 24. Kandydaci są wpisywani na karty do głosowania przez komisję skrutacyjną w kolejności alfabetycznej według nazwisk i imion.

§ 25. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania na podstawie sporządzonej listy obecności.

§ 26. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru Sołtysa - pozostawieniu nie skreślonego jednego kandydata,

2) w przypadku wyboru Rady Sołeckiej - pozostawieniu co najwyżej tylu nie skreślonych kandydatów, ilu wybieranych jest członków Rady Sołeckiej.

§ 27. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych,

2) bez pieczęci Urzędu Gminy Nowa Sucha,

3) na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyborów Sołtysa,

4) na których pozostawiono więcej nie skreślonych nazwisk kandydatów niż wynosi liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyborów Rady Sołeckiej.

§ 28. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli nie można wybrać Sołtysa bądź członków Rady Sołeckiej z powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, należy przeprowadzić drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów i spośród nich dokonuje się wyboru Sołtysa bądź brakującej liczby członków Rady Sołeckiej.

4. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie nad jednym kandydatem polega na pozostawieniu nie skreślonego nazwiska w przypadku głosowania na” tak „lub skreśleniu nazwiska w przypadku głosowania na” nie”.

6. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, a także, gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa wsi, przeprowadza się ponowne wybory w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

7. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w § 12 ust. 2 - przyjmuje się, iż zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby członków Rady Sołeckiej dokonuje się ponownie na Zebraniu Wiejskim w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

§ 29. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji odwołani, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Wnioski o odwołanie Sołtysa kierowane są do Wójta Gminy.

3. O odwołanie może wystąpić:

1) Wójt Gminy,

2) co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania w Sołectwie.

4. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku osób uprawnionych do głosowania w Sołectwie należy dołączyć listę osób popierających wniosek z uwzględnieniem imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu.

5. Wnioskom nie spełniającym wymogu określonego w ust. 4 Wójt Gminy nie nadaje biegu.

6. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa następuje po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

7. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów tzn. ilość osób za wnioskiem o odwołanie jest większa od ilości głosów przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

8. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Sołtysa, pomimo prawidłowego powiadomienia go o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania, ust. 6 nie ma zastosowania.

9. Zebranie Wiejskie w celu odwołania Sołtysa zwołuje Wójt w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Zawiadomienie dla Sołtysa o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa wraz z pouczeniem o możliwości złożenia wyjaśnień w zakresie zarzutów stawianych mu we wniosku o odwołanie doręcza się za potwierdzeniem odbioru.

§ 30. Zebranie Wiejskie w celu odwołania członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

§ 31. Odwołanie i wybór nowego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywają się na tym samym Zebraniu Wiejskim.

§ 32. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 ze zmianami).

§ 33. 1. W przypadku przedterminowych wyborów Sołtysa Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa w trybie określonym w § 20 ust. 2 i 3.

2. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim, które zwołuje Sołtys. Informację o wynikach wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej przedkłada się Wójtowi.

3. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej dokonuje się stosując tryb przewidziany dla wyborów organów Sołectwa.

4. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 21 Statutu.

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące, a wtedy obowiązki Sołtysa pełni osoba wyznaczona przez Radę Sołecką.

§ 34. 1. W terminie 7 dni od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko ważności wyborów lub wyborowi na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z powodu naruszenia postanowień rozdziału VI statutu dotyczących w szczególności złamania zasady nieograniczonej liczby kandydatów, złamania zasady tajności wyborów, złamania zasady bezpośredniości wyborów, uniemożliwienia udziału w wyborach stałym mieszkańcom Sołectwa jeśli ten fakt mógł faktycznie przesądzić o wyniku wyborów.

2. Prawo do wniesienia protestu przysługuje każdemu, o którym mowa w § 14 ust. 1.

3. Protest wnosi się na piśmie do Wójta, który jest organem właściwym do rozstrzygnięcia protestu.

4. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich poparcie.

5. Wójt rozstrzyga protest w formie zarządzenia w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

6. Na rozstrzygnięcie Wójta przysługuje zażalenie do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty jego opublikowania.

7. Rada Gminy rozpatruje zażalenie w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

8. W przypadku uznania protestu Wójt zarządza ponowne wybory. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Statutu.

9. Protest zostaje oddalony jeżeli został złożony z naruszeniem 7 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1.

10. Wójt pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę inną niż wymieniona w ust. 2.

§ 35. Dokumentację z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przechowuje się na okres kadencji w archiwum Urzędu Gminy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym

§ 36. 1. Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.

2. Realizacja potrzeb finansowych Sołectwa odbywa się w ramach budżetu gminy.

3. Rada Sołecka opracowuje i przedkłada Wójtowi wnioski - najpóźniej w terminie do 15 października każdego roku - w celu rozpatrzenia ich przy konstruowaniu projektu budżetu na następny rok.

4. Sołectwo ma prawo wnioskować do organów Gminy o stosowne środki na realizację zadań powierzonych Sołectwu oraz ma obowiązek realizować wydatki, zgodnie z przyznanymi limitami.

5. Zadania Sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) w przypadku gdy Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

6. Udostępnianie Sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołów użyczenia sporządzanych pomiędzy Wójtem i Sołtysem.

7. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

Rozdział 8.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 37. Kontrola oraz nadzór działalności organów Sołectwa sprawowana jest na zasadach legalności, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.

§ 38. Kontrolę działalności oraz nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.

§ 39. Wójt i Rada Gminy mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

§ 40. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał i rozstrzygnięć Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od daty odbycia zebrania.

Rozdział 9.
Postanowienie końcowe

§ 41. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym do jego uchwalenia.


Załącznik do Statutu sołectwa

Wikcinek

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »