| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa

z dnia 31 grudnia 2014r.

zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” - Gminą Zabrodzie „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”

Na podstawie :

1. Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.)

2. Art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1115 z późn. zm.).

3. Art. 41 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późn.zm.).

4. Art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

5. Art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn zm.).

6. Uchwały Nr XLIX/256/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r.

7. Uchwały Nr IV/9/14 Rady Gminy Wyszków z dnia 30 grudnia 2014r.

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki" w szczególności:

1. Prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

2. Prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą.

§ 2. 1. W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem, Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie, a w szczególności zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki wszystkim mieszkańcom Powierzającego na jednakowych zasadach.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powierzającego dogodny dostęp do usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.

§ 3. 1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 4.713,00 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście zł).

2. Dotacja będzie przekazana, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003, w terminie do 16.02.2015r.

3. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1, Przyjmujący jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31.12.2015r.

4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania oraz kserokopie dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu porozumienia Przyjmujący przekaże Powierzającemu do dnia 15.01.2016r.

5. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić Powierzającemu odpowiednio do dnia 15.01.2016r.

§ 4. 1. Powierzający ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

2. O zamierzonej kontroli Powierzający zobowiązany jest powiadomić Przyjmującego co najmniej 7 dni roboczych wcześniej.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres 02.01.2015r. - 31.12.2015r.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 02.01.2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Strony.

§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Gmina "A" - Powierzający

Wójt Gminy Zabrodzie


Tadeusz Michalik

Gmina "B" - Przyjmujący

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »