| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43 729 668,00zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43 304 668,00zł,

b) majątkowe w kwocie 425 000,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 729 668,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 36 284 110,00zł,

b) majątkowe w kwocie 7 445 558,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 067 220,87zł z tytułu zaciągnięcia kredytów, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 067 220,87zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust.1 i ust.2.

5. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 300 000,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł.

3. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 000,00zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 141 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r.poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 24 000,00zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 735 884,00zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,

2. Zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały,

3. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 300 000,00zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Dawid Wojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III.27.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Uzasadnienie

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW
NA 2015 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe-43 729 668,00zł

Planowane wydatki budżetowe-43 729 668,00zł.

Planowany wynik budżetu (dochody - wydatki)-0,00zł

Przychody budżetu-2 067 220,87zł

Rozchody budżetu-2 067 220,87zł

Zadłużenie na 31.12.2015r-17 124 220,87zł.

II. INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Halinów na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie 43 729 668,00zł, w tym:

- dochody bieżące - 43 304 668,00zł,

- dochody majątkowe - 425 000,00zł zgodnie tabelą nr 1.

Plan dochodów na rok 2015 jest o 3 241 795,75zł (tj. 3,61%) wyższy od planu dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok (według stanu na początek br.).

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 130 360zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.3101.43/2014 z dnia 22.10.2014 - kwota 2 424,00zł,

2. Część oświatowa subwencji ogólnej w dziale 758, rozdz. 75801 w kwocie 12 446 005zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r,

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 w kwocie 13 575 330,00zł,,

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęte szacunkowo w kwocie 300 000zł na podstawie wykonania za rok 2013 i przewidywanego wykonania na koniec br.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 145 000,00zł na podstawie danych o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu,

5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2015 rok zaplanowane w wysokości 7 660 000,00zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr LII.482.2014 z dnia 7 listopada 2014r oraz o powierzchnie do opodatkowania z uwzględnieniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 30.09.2014r,

6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 204 000,00zł wyliczone wg średniej ceny skupu żyta obniżonej uchwałą Nr LII.481.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 07.11.2014r do wysokości 56,00zł za 1 q,

7. Wpływy z podatku leśnego wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r , tj.188,85zł za 1m3, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.

8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr LII.484.2014 z dnia 07.11.2014r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,

9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji,

10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.

11. Dofinansowanie w ramach Programu Comenius zaplanowane w dziale 801, rozdz. 80110 w łącznej kwocie 9 700,00zł w związku z umową podpisaną z Agencją Narodową Programu Comenius na realizację projektu pn. "Uczenie się przez całe życie",

12. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w dziale 801, rozdz. 80195 w łącznej kwocie 52 120,00zł w związku z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. "Moja przyszłość",

13. Dotacja celowa zaplanowana w dziale 900, rozdz.90095 w wysokości 25 000,00zł w związku z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowaniu ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na Zakup i montaż placu zabaw wraz w centrum Halinowa,

14. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowane w dziale 900, rozdz. 90005 w łącznej kwocie 27 200,00zł w związku z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Projekt gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Halinów"

15. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczone szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2014r.

Planowane dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Są to wpływy z dzierżawa terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie- 1 200,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 999 213,00 zł, w tym: - z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 46 213,00zł, - z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 550 000,00 zł, - sprzedaży nieruchomości ( gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 400 000,00 zł, - odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 3 000,00 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w łącznej wysokości 129 520,00zł są z następujących tytułów:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r - kwota 89 460,00 zł,

- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłat za udostępnianie danych)- 60,00zł,

-odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Halinowie- 40 000,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr. DSD.3101.43/2014 z dnia 22.10.2014 - kwota 2 424,00zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 23 165 410,00zł, w tym m. in.:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 30 000,00 zł

z podatku od nieruchomości- 7 660 000,00 zł

z podatku rolnego- 204 000,00 zł

z podatku leśnego- 28 000,00 zł

z podatku od środków transportowych- 165 000,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych- 650 000,00zł

z podatku do spadków i darowizn 100 000,00 zł

z opłaty targowej- 80 000,00 zł

z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 47 080,00 zł

z wpływów z opłaty skarbowej- 50 000,00 zł

z wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 120 000,00 zł

z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 145 000,00 zł

z udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 300 000,00 zł

z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)- 13 575 330,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w kwocie 13 986 265,00zł, z tytułu:

- rozdział 75801- części oświatowej subwencji - 12 446 005,00zł zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r

-rozdział 75814 - różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych- 50 000,00zł oraz z tytułu zwrotu dotacji celowej przekazanej w roku 2014 dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim w związku z otrzymaniem przez Zakład dofinansowania na powyższe zadanie ze środków PROW- 1 490 260,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na łączną kwotę dochodów 1 114 636,00zł zaplanowanych w tym dziale składają się:

- rozdział 80101 - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół - 2 800,00zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika- 12 200,00zł,

- rozdział 80103- dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych - 36 700,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dane przyjęto na podstawie wysokości za 2014 rok) - 263 000,00zł

-rozdział 80104 -dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie , Cisiu, Okuniewie i Brzezinach- 126 200,00 zł,

- dochody ze zwrotów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- 80 000,00 zł,

-dotacji celowej z budżetu na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty ( dane przyjęto na podstawie wysokości za 2014 rok) - 530 636,00zł

-rozdział 80110:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 1 250,00zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Comenius - 9 700,00zł,

- rozdział 80195 - dotacje celowe na realizację projektu unijnego pn: "Moja przyszłość", finansowanego w ramach POKL ze środków EFS- 52 150,00zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu w łącznej kwocie 3 054 800,00zł to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r)- 3 040 900,00zł, - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- 1 500,00zł, - dochody z tytuł odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 3 000,00zł, - część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika od dłużników alimentacyjnych)- 9 000,00zł, - zwroty dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości - 400,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączną kwotę dochodów 1 276 200,00zł zaplanowanych w tym dziale składają się:

- rozdział 90002 - opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 1 200 000,00zł.

- rozdział 90005 - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 27 200,00zł .

- rozdział 90019 - środki z opłat za korzystanie ze środowiska - 20 000,00zł

- rozdział 90020 - środki z opłaty produktowej- 4 000,00zł.

- rozdział 90095 - środki z PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na Zakup i montaż placu zabaw wraz w centrum Halinowa - 25 000,00zł.

III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43 729 668,00zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 36 284 110,00zł , tj. 82,97% ogółu planu,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 445 558,00zł, tj. 17,03% ogółu planu.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu ujęte są w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z tabelą nr 2 do projektu budżetu, zaś szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z tabelą nr 2 plan wydatków budżetowych na 2015 rok w pełnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01010- są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Cisiu przy ul. Mostowej wraz przyległymi ulicami oraz wykupu gotowych sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- łącznie 280 000,00 zł.

- rozdział 01030 - wydatki bieżące na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego - 4 080,00zł.

- rozdział 01042- wydatki bieżące dotyczące opłaty z tytułu wyłączeni gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim- 1 574,00zł.

Dział 020- Leśnictwo

- wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych - 7 000,00zł,

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - zabezpieczono tu dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego - kwota - 9 049,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- rozdział 60004- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem - 471 124,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie infrastruktury przystankowej w sołectwie Cisie ( w ramach Fundusz sołeckiego) -kwota 4 500,00zł oraz wydatki bieżące dotyczące infrastruktury przystankowej w sołectwie Chobot ( w ramach Funduszu sołeckiego)- 4 000,00zł

-rozdział 60013 - opłata za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich - 150,00zł,

-rozdział 60014 - w ramach wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00zł zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn: "Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W w Halinowie ul. Powstania Styczniowego ( od skrzyżowania z ul. Graniczną) poprzez drogę powiatową Nr 2202W Kazimierów, ul. Zastawie ( do skrzyżowania z ul. Tatrzańską w Mrowiskach)- projekt i budowa. Zaś plan na wydatki bieżące dotyczy opłat za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych - 12 500,00zł.

-rozdział 60016- na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych zabezpieczono łączną kwotę 2 421 616,00zł. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

- rozdział 60095- wydatki bieżące dot. zapewnienia ciągłości projektu pn. "Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów" - kwota 35 000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 955 314,00zł dotyczą:

- utrzymania budynków komunalnych,

- gospodarki gruntami - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano 500 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne - kwota 150 000zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

-rozdział 71004- wydatki bieżące związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego - 600 000zł.

- rozdział 71013 -wydatki bieżące związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii - 15 000,00 zł ,

- rozdział 71095 - wydatek bieżący przeznaczony na finansowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa - 5 000,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej - 89 460,00 zł ( jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.35% wydatków na zadania zlecone),

-rozdział 75020 - dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- 85 527,00 zł,

-rozdział 75022 - koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 126 100,00zł,

-rozdział 75023 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie -
5 432 200,00zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego,

-rozdział 75075 - na wydatki bieżące związane z promocją Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 31 000,00zł,

-rozdział 75095 - w łącznej kwocie wydatków bieżących 203 222,00zł w tym rozdziale zabezpieczono głównie środki na zapewnienie ciągłości projektu unijnego pn." Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"- m.in. opłata za prawo dostępu do Internetu i opłata za łącze internetowe oraz środki na wypłatę diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Miejskiej. Wydatek inwestycyjny w kwocie 15 222,00zł dotyczy projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

-rozdział 75101 - wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 2 424,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- rozdział 75405 - zabezpieczono środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Halinowie z okazji święta Policji- 3 000,00 zł,

-rozdział75412 - wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych - 221 232,00 zł dotyczą m.in. zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa do wozów bojowych, ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akacjach gaśniczych oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu gaśniczego. Część wydatków na ochotnicze straże pożarne będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 650 000,00 zł oraz wpłaty z tytułu zabezpieczenia udzielonego spółce z o.o. EKO-INWESTYCJA na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 300 000,0zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten dotyczy rezerw zaplanowanych w budżecie:

- ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł,

- celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000,00zł,

- celowej na zarządzanie kryzysowe wysokości - 90 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 4 przedszkoli.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 (bez wydatków na projekty unijne) wynoszą 20 759 746,00zł i stanowią 47,00% ogółu wydatków budżetu, w tym: bieżące- 16 834 918,00zł i inwestycyjne- 3 924 828,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w rozdziale 80110 środki na budowę gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie w wysokości 3 916 000,00zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 w łącznej kwocie 61 820,00zł przewidziane na wydatki unijne dotyczą realizacji dwóch projektów:

- rozdział 80195- projekt pn."Moja przyszłość"- dofinansowywany w ramach POKL - 52 120,00zł,

- rozdział 80110- projekt pn. "Uczenie się przez całe życie- dofinansowywany w ramach Comeniusa- 9 700,00zł.

W rozdziale 80104 zabezpieczono także kwotę 500 000zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 400 000zł na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin (jest to głównie kwota dla m.st.Warszawy).

W rozdziale 80113 na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę 35 000,00zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- rozdział 85121 - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka zdrowia w Okuniewie w kwocie 11 500,00zł. - rozdziale 85154 - są to środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 141 700,00 zł oraz w rozdziale 85153 - na zwalczanie narkomanii zabezpieczono 3 300,00 zł.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 4 382 210,00zł są finansowane ze środków własnych- kwota 1 341 310, 00zł (30,61%) oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 3 040 900,00zł (69,39%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- rozdział 85401 - prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych - 558 210,00zł,

- rozdział 85412 - organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu - 10 000,00zł,

- rozdział 85415 -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego do stypendiów socjalnych - 20 000,00zł,

- rozdział 85446 - dokształcania pracowników świetlic szkolnych- 2 000,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w łącznej wysokości 3 960 924,00zł dotyczą:

- rozdział 90001 - wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 475 167zł, w tym: - wykupu sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów- 300 000,00zł, - projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Józefin - 25 166,70zł (w ramach Funduszu Sołeckiego), - projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach ,Długiej Szlacheckiej i Józefinie- 150 000,00zł oraz wydatków bieżących w kwocie 285 000,00zł z przeznaczeniem na dopłaty dla sp.z o.o. EKO-INWESTYCJA zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych.

- rozdział 90002 - systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach realizacji tzw. ustawy śmieciowej- 1 059 440,00zł,

- rozdział 90003 - oczyszczania miast i wsi- kwota 122 000,00zł,

- rozdział 90004 - pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy - 50 000,00zł,

- rozdział 90005 - opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Halinów - 32 000,00zł,

- rozdział 90013 - odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach- 80 000,00zł,

- rozdział 90015 - oświetlenia ulic i placów -kwota 870 000,00zł, w tym 240 000,00 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,

- rozdział 90017 - dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim - 659 740,00zł,

- rozdział 90019 - wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20 000,00zł, tj. do wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- rozdział 90020- wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 4 000,00 zł, tj. do wysokości wpływów z opłaty produktowej,

- rozdział 90095 - zaplanowano tu wydatki na monitoring środowiska i bieżące utrzymanie placów zabaw, kwota 62 000,00zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą utworzenia nowego placu zabaw w Mrowiskach, doposażenia placu zabaw w Deśnie oraz zagospodarowania skweru w centrum Halinowa - 241 577,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na kulturę obejmują głównie dotacje dla gminnych instytucji kultury:

-Gminnego Centrum Kultury - 950 00,00zł,

-Biblioteki Publicznej- 215 000,00zł .

Dział 926 - Kultura fizyczna

Łączne wydatki na kulturę fizyczną na 2015 rok wynoszą 206 000,00zł, w tym 120 000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. załącznik nr 1 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

2. załącznik nr 2 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,

3. załącznik nr 3 wyszczególnia plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,

4. tabela nr 3 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu,

5. tabela nr 4 zawiera plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPP i RA i przeciwdziałania narkomanii,

6. tabela nr 5 zawiera plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatków dotyczących ochrony środowiska,

7. tabela nr 6 zawiera plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości,

8. tabela nr 7 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

9. tabela nr 8 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

10. tabela nr 9 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w

podziale na sołectwa.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 445 558,00zł

(szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

Rezerwy

W projekcie budżetu na rok 2015 utworzono rezerwy w łącznej kwocie 230 000,00zł, w tym :

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 100 000,00zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetu,

- rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł, tj.0,09% planowanych wydatków budżetu,

- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym - 90 000,00zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Na spłatę zobowiązań z tytułu w tym zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING, BGK ,Pekao SA i Banku Spółdzielczego

w 2015 roku zaplanowano łączną kwotę 2 067 220,87zł,.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2015 roku wynosić będzie 17 124 220,87zł co stanowi 39,16% planowanych dochodów w 2015 roku.

W roku 2015 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu długoterminowego kredytu komercyjnego w łącznej kwocie 2 067 220,87zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Prognoza długu na dzień 31.12.2015 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »