| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.0007.10.2014 Rady Gminy w Siennicy

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. l, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 718) - Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku § 2 otrzymuje brzmienie:

- "§2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

2) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

3) budynki i grunty lub ich części służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków,

4) budynki i grunty lub ich części związane ze składowaniem śmieci /wysypiska/.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Uzasadnienie

W §2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz w ust. 2 uchwały Nr XXXVIII.0007.285.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2015 roku omyłkowo pojawił się zapis "oraz budowle" powodujący niezgodność z art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849). Budowle, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 cytowanej uchwały w świetle brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a więc nie mogą być przedmiotem zwolnienia z tego podatku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »